FAQ

Delilnik je naprava, ki beleži porabo posameznega radiatorja/ogrevala.

Glede na način odčitavanja ločimo delilnike za:
 • ročno odčitavanje
 • daljinsko odčitavanje.

Delilnik meri temperaturo ogrevala in okolice, ter na podlagi nastavitev (glede na tip radiatorja) beleži porabo radiatorja na katerem je vgrajen.

Ne, delilnik ne prikazuje porabe v kWh, ker nima sestavnih delov, ki jih ima toplotni števec. Delilnik prikazuje porabo ogrevanja v številčnih vrednostih brez enot.

Enote, ki jih merijo delilniki nimajo fizikalne vrednosti, in so namenjene samo določanju deleža, ki ga stranka plača, zato jih ni možno finančno ovrednotiti.

Da. Na zaslonu delilnika se prikazujejo različni podatki, kar je opisano in prikazano za vsak tip delilnika posebej na spodnjih alinejah. Opomba: posamezni prikazi so odvisni tudi od samega sprogramiranja delilnikov in starosti delilnika (spominske vrednosti) 
 
Slike v pripravi…

Samostojen izračun ni mogoč, saj je potrebno sešteti stanja vseh delilnikov v objektu.

Ne. Podjetje Enerkon je izvajalec delitve stroškov ogrevanja, in ne obračuna. Podjetje Enerkon posreduje upravniku oziroma dobavitelju toplotne energije procentualno izražene deleže za vsako stranko, upravnik oz. dobavitelj toplotne energije pa te deleže finančno ovrednoti.

Delilniki stroškov ogrevanja so namenjeni pravičnejšemu obračunavanju porabe toplotne energije in kot sami nimajo funkcije varčevanja. Poraba toplote je odvisna od bivalnih navad posameznikov.  Za varčevanje se priporoča vgradnja termostatskih ventilov.
 V praksi se je izkazalo, da večstanovanjski objekti, ki imajo vgrajene delilnike stroškov ogrevanja prihranijo na letni ravni od 20% do 35% stroškov za ogrevanje.

Ne, delilnik ni potrebno overjati in testirati na obdobje 5 let, tako kot je le-to potrebno izvajati pri toplotnih števcih in vodomerih.

Življenjska doba baterije delilnika je 10 let.

Po preteku 10 let je iz tehnološkega vidika smiselno zamenjati delilnik v celoti. Menjava baterije  po 10 letih ni smiselna iz sledečih razlogov:
 • Razvoj in tehnologija gredo naprej, zato je ne smiselno uporabljati zastarelo tehnologijo v obdobju naslednjih 10 let, kar pomeni skupno 20 let. 
 • Elektronske komponente delilnikov se starajo, čemur se ni možno izogniti, znano pa je dejstvo, da se s časom točnost meritev poslabšuje, zato ni možno zagotavljati predpisanih točnosti meritev.  
 • Večina danes vgrajenih delilnikov se odčituje preko različnih sistemov daljinskega odčitavanja, kateri se stalno razvijajo, so iz dneva v dan bistveno naprednejši in zmoglivejši. Dejstvo je, da bo tehnologija vgrajena danes čez 10 let zastarela in verjetno nezadostna za potrebe takratnega časa.
Glede načina merjenja ločimo delilnike:
 • eno tipalne
 • dvo tipalne
Glede na konstrukcijsko izvedbo ločimo delilnike:
 • kompaktna izvedba
 • s podaljšanim tipalom
Da, v primeru delilnikov za ročno odčitavanje.
Ne, v primeru delilnikov za daljinsko odčitavanje.

Za izvedbo vgradnje delilnikov, obračuna in delitve porabe ogrevanja je potrebno v objektu zagotoviti več kot polovico soglasij glede na solastniški delež v objektu.

Ne, z delilniki talnega gretja ni možno beležiti iz sledečih razlogov:
 • Delilnik nima direktnega kontakta z ogrevalom, ki je vgrajeno pod tlakom 
 • O ogrevalu v pod tlakom nimamo podatkov (dimenzija, moč…)

Porabe bojlerja v kopalnici ni možno meriti z delilniki. Omenjeno porabo je možno meriti s toplotnim števcem.

Ob menjavi radiatorja se isti delilnik premontira na novo ogrevalo/radiator. Nakup novega delilnika ni potreben.

Da, v kolikor ste se odločili za daljinsko odčitavanje preko sistema centralnih enot (AMR) ali preko sistema WALK BY, je možno istočasno odčitati delilnike in vodomere (hladna ali topla voda).

Po dogovoru je možno, da naročnik (upravnik, etažni lastniki) sami izvajajo odčitavanje in delitev porabe ogrevanja in vode, ob nakupu potrebne programske in strojne opreme.

Da, delilnik se lahko vgradi na stare (rebraste), kot tudi na nove (ploščate) radiatorje.

Ne, delilnik sam ne zahteva menjave radiatorja, kot tudi ne vgradnje termostatskega ventila. Seveda pa je ob vgradnji delilnikov priporočljiva vgradnja termostatskih ventilov, saj le tako uprabnik lahko regulira porabo ogrevanja in vzdržuje želeno temperaturo v prostoru. 

Ne, na beleženje porabe ogrevanja na delilniku, ovire (npr. sedežna garnitura, zavesa, …) nimajo vpliva. Lahko pa tovrstne ovire povzročijo slabše oddajanje toplote v prostor (npr. sedežna garnitura, zavesa, dekorativna pokrivala radiatorjev, …) in slabijo radijski signal oddajanja podatkov v primeru daljinskega odčitavanja (npr. kovinski dekorativni pokrovi radiatorjev, kovinske omarice).

Delilnik se vgradi na radiator (na čelno-sprednjo stran radiatorja). Vgradnja delilnika na termostatski ventil na v cevovod ni mogoča.

Ne, delilnik se na radiator vgradi s sprednje (čelne) strani po navodilih proizvajalca delilnikov (večinoma se po dolžini  vgradi na polovico dolžine in po višini na ¾ višine radiatorja).

Ne, delitev porabe ogrevanja je sestavljena iz deleža odvisnega od velikosti prostora (površine v m2) in deleža odvisnega od porabe po delilniku. To razmerje se imenuje »ključ delitve ogrevanja«.

Ključ delitve je lahko 20-40% odvisen od površine posamezne enote v objektu in 80-60% odvisen od porabe po delilniku (skladno s Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli UL RS 07/2010).