SPLOŠNI LICENČNI POGOJI POSLOVANJA

1. Uvod

1.1 Predmetni splošni licenčni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) družbe Enerkon d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod javorji 4, Komenda (v nadaljevanju Enerkon) so sestavni del pogodb o uporabi licence ali drugih pogodb povezanih s programsko opremo (v nadaljevanju pogodba), sklenjenih med družbo Enerkon in uporabnikom licence (v nadaljevanju stranko).

1.2 Ti splošni pogoji so prevladujoči in v celoti nadomestijo drugačne ali nasprotujoče si kakršnekoli splošne pogoje stranke ali kakršnegakoli dokumenta, izdanega s strani stranke, s katerim Enerkon izrecno ne soglaša.

1.3 Ti splošni pogoji predstavljajo pogodbo oz. sestavni del pogodb (dogovorov), sklenjenih med stranko in družbo Enerkon in se nanašajo na vsako naročilo stranke povezano z licencami za računalniške programe. S podpisom pogodbe ali drugačnim vstopom v pravno poslovno razmerje z družbo Enerkon stranka v celoti soglaša in se strinja s predmetnimi splošnimi pogoji. Prav tako stranka izrecno priznava, da se za vsa pravna razmerja uporabljajo izključno pogodba in predmetni splošni pogoji ali drugi splošni pogoji družbe Enerkon.

1.4 Ti splošni pogoji so objavljeni na spletni stani www.enerkon.si prav tako pa dostopni na sedežu družbe Enerkon, s čimer se šteje, da je stranka v celoti z njimi seznanjena.

1.5 Enerkon se zavezuje, da bo zadnja sprememba splošnih pogojev objavljena na strani www.enerkon.si z datumom njene uveljavitve oz. spremembe (čistopis) in da bodo stranke oz. njihovi pravni zastopniki na primeren način obveščene o vsakršni spremembi splošnih pogojev (po elektronski ali navadni pošti, telefonsko  ali na drug način, ki ga izrecno dogovorita Enerkon in stranka). Z objavo sprememb splošnih pogojev na strani www.enerkon.si in prejemom obvestila o spremembi ter nadaljnjo uporabo storitev družbe Enerkon se stranka strinja in soglaša, da je s tem sprejela spremenjene splošne pogoje, tudi če ni eksplicitno seznanjena z njimi s strani družbe Enerkon.

1.6 V primeru, da stranka ne soglaša s spremembo splošnih pogojev, je dolžna v 8 dneh po prejemu obvestila o spremembi o tem obvestiti Enerkon s pisno izjavo. Če stranka v navedenem roku ne sporoči, da ne soglaša s spremembo splošnih pogojev, se šteje, da s spremembo soglaša. V primeru, da stranka zavrne soglasje k takim spremembam, še naprej veljajo splošni pogoji, ki so veljali na dan sklenitve pogodbe, hkrati ima Enerkon, v tem primeru (kadarkoli), pravico da odstopi od pogodbe.

1.7 V primeru, da bi bila posamezna določba v pogodbi ali splošnih pogojih neveljavna ali neizvedljiva ali če bi nastala pravna praznina, to ne vpliva na ostala določila v pogodbi ali splošnih pogojih pri čemer sta pogodbeni stranki soglasni, da se namesto neveljavne ali neizvedljive ali neobstoječe določbe, uporablja določba, ki je najbližja namenu ali cilju pogodbe.

1.8 V primeru, da so ti splošni pogoji v nasprotju (konfliktu) z drugimi splošnimi pogoji družbe Enerkon ali pravili, se uporabi tista določba splošnih pogojev, ki je specialnejša v konkretnem primeru (lex specialis).

1.9 Enerkon in stranka lahko v pogodbi izključita uporabo posameznih določil splošnih pogojev in v tem primeru veljajo dogovorjena določila v pogodbi, v nasprotnem primeru pa veljajo predmetni splošni pogoji.

2. Splošne določbe

2.1 Stranka je dolžna obvestiti Enerkon o vseh podatkih in dejstvih, ki so pomembni za vzpostavitev in nadaljevanje pravno poslovnega odnosa, pri čemer so zlasti pomembni podatki o spremembi prebivališča ali sedeža stranke, spremembi lastniške strukture stranke, spremembi pravnoorganizacijske oblike stranke, nastop stanja, ki kaže na insolventnost (plačilno nesposobnost) stranke, ne glede na to, ali so podani zakonski pogoji za uvedbo stečaja ali prisilne poravnave in drugi podatki, dogodki in stanja, ki lahko vplivajo na pravno poslovno razmerje med družbo Enerkon in stranko.

2.2 Enerkon si pridržuje pravico, da zahteva od stranke dokazilo o njenem premoženjskem stanju. Stranka izrecno soglaša, da bo na zahtevo družbe Enerkon, brez odlašanja predložila podatke o svojem premoženjskem stanju, lastniški strukturi, pravno organizacijskem statusu, predložila morebitna jamstva, ki so določena s pogodbo, ponudbo ali temi splošnimi pogoji. Če tega stranka ne stori, slednja izrecno dovoljuje, da Enerkon pridobi te podatke pri osebah, ki s temi podatki razpolagajo. Prav tako stranka pooblašča osebe, pri katerih so ti podatki, da omogočijo družbi dostop in vpogled v te podatke ter se zato izrecno odpoveduje tajnosti in varovanju teh podatkov proti družbi Enerkon ter od nje pooblaščenim osebam. Enerkon se zavezuje, da bo te podatke uporabil zgolj v te namene pridobivanja podatkov za sklenitev pogodbe in jih ne bo kakorkoli zlorabil. V primeru, da Enerkon ne pridobi ustreznih podatkov ali jih stranka ne predloži, Enerkon ni dolžan skleniti pogodbe oziroma vstopiti v pravno poslovno razmerje s stranko.

2.3 Vsi programi in pripravljalno gradivo (»flow diagrami«, programske specifikacije – opis nalog programa, opisi sekvence korakov programa in drugo gradivo) so in ostanejo v lasti družbe Enerkon tudi po sklenitvi pogodbe razen, če je Enerkon izdal pisno dovoljenje za uporabo teh programov in pripravljalnega gradiva.

2.4 Če v pogodbi med družbo Enerkon in stranko ni dogovorjeno drugače, si Enerkon pridružuje lastninsko, avtorsko ter sorodne pravice, do katerihkoli in vseh dokumentov, vključno z (a ne neomejeno na) programsko dokumentacijo (seznam nalog, opis programov..) in uporabniško dokumentacijo (navodila in priročnik za uporabo), ki so potrebni ali zagotovljeni v zvezi s sklenitvijo in ali izvrševanjem pogodbe.

3. Uporaba licence in omejitve

3.1 Predmet pogodbe je pravica do uporabe lastniške licenčne programske opreme (v nadaljevanju: licenčna programska oprema)  in pripadajoče dokumentacije, ki je dogovorjena v pogodbi med družbo Enerkon in stranko.

3.2 Licenca – s pogodbo družba Enerkon podeljuje stranki uporabniško, ne ekskluzivno in neprenosljivo pravico do uporabe licenčne programske opreme, ki dajejo uporabniku zgolj pravico iz teh splošnih pogojev in sklenjenih pogodb. Če ni v pogodbi drugače določeno velja ena pogodba za uporabo enega programskega paketa na eni delovni postaji.

3.3 Lastninska pravica – Enerkon je izključni lastnik licenčne programske opreme kot tudi vseh pripravljalnih in oblikovalnih del, ki so osnova z izdelavo računalniških programov (algoritmi, programska dokumentacija, sestavni deli in naslovi računalniških programov. Programska oprema se licencira in ne proda. Enerkon ostane izključni lastnik licenčne programske opreme tudi po podpisu pogodbe. V nobenem primeru in nikoli stranka ne more postati lastnik licenčne programske opreme. Posledično je stranki  tudi prepovedano vsakršno trženje licenčne programske opreme.

3.4 Pravice izhajajoče iz licence (obseg licence) – stranka lahko uporablja licenco zgolj in samo za lastne potrebe. Licence ne sme prenašati na drugo pravno ali fizično osebo (za plačilo ali brezplačno), ne na ozemlju RS ne zunaj nje,  prav tako ne sme kakorkoli posegati v licenčno programsko opremo z npr. obratnim inženiringom ali na drug način posegati, spreminjati ali razstavljati programske opreme. Stranka ima zgolj pravico do uporabe programske opreme v skladu z zakonom, ki ureja avtorsko pravo (v nadaljevanju zakon). Vsak nedovoljen poseg v programsko opremo se šteje za kršitev pogodbe in teh splošnih pogojev. Stranka ima pravico namestiti programski paket na tolikšnem številu delovnih postaj kolikor ima za  programski paket pridobljenih licenc. Programski paket je zaščiten s civilnimi in kazenskimi (tudi mednarodnimi) predpisi s področja avtorskega prava. Z namenom zaščite pred izgubo datotek, ima uporabnik pravico do izdelave ene zaščitne kopije programskega paketa pod pogojem, da se ta zaščitna kopija ne uporablja.

3.5 Programski paket sestavlja
–  skupek datotek, ki vsebuje:
  • programsko kodo v izvorni, prevedeni ali izvajalni obliki,
  • morebitne podatke namenjene delovanju ali ponazoritvi delovanja programa,
–  morebitni medij, ki nosi datoteke,
–  dokumentacijo:   tiskano, elektronsko ali on-line.

3.6 Vzdrževanje in podpora – za licenčno programsko opremo se med stranko in družbo Enerkon dogovorita s posebno pogodbo. Vzdrževanje in podpora se zaračunata po ceniku družbe Enerkon.

4. Cene in plačilni pogoji

4.1 Enerkon in stranka se dogovorita za ceno storitve skladno s cenikom družbe Enerkon ali skladno s pogodbeno dogovorjeno ceno. Za vse cene, kjer ni dogovorjeno ali je upoštevan davek na dodano vrednost ali ne, se šteje da so neto cene, torej brez davka na dodano vrednost. V kolikor je v pogodbi, ponudbi ali ceniku navedena neto cena (brez upoštevanja davka na dodano vrednost), se šteje, da je tej ceni potrebno prišteti še davek na dodano vrednost, sicer pa ne. V primeru davčne prevalitve davka na dodano vrednost na stranko, ki je davčni zavezanec, se davek na dodano vrednost ne obračuna/zaračuna. Cene v ceniku veljajo FCO Enerkon. Prevoznina, zavarovanje in morebitni špedicijski stroški od skladišča Enerkon gredo v breme naročnika. Enerkon ima kadarkoli pravico enostransko spremeniti višino licenčnine. O spremembi cene mora obvestiti stranko vsaj 8 dni prej. Stranka ima v tem primeru pravico odstopiti od pogodbe skladno z odpovednim rokom določenim v pogodbi ali teh splošnih pogojih.

4.2 Enerkon ima pravico od stranke zahtevati garancijo za plačilo predmeta pogodbe (menica, izvršnica, garancija banke ali zavarovalnice in druge oblike zavarovanja). V primeru, ko plačilo predmeta pogodbe ni izvršeno v naprej (avans, predplačilo), ali je le-to plačano samo v delnem znesku se Enerkon zavezuje, da bo stranki izstavil račun v 8 dneh po prevzemu predmeta pogodbe, stranka pa bo račun poravnala skladno z dogovorjeno zapadlostjo dneh od prejema računa, razen če se Enerkon in stranka dogovorita drugače.

4.3 Vsako reklamacijo, ki je dana s strani stranke, za katero se ugotovi, da ni bila upravičena oz. utemeljena Enerkon zaračuna po veljavnem ceniku družbe Enerkon, ki je priloga pogodbe. Reklamacijo stranka posreduje nareklamacije@enerkon.si ali po navadni pošti.

4.4 V primeru, da med družbo Enerkon in stranko obstaja obojestranski blagovni promet, pobot ni dovoljen, razen z izrecnim dovoljenjem družbe Enerkon.

4.5 Stranka se izrecno odpoveduje, da bi nasproti družbi Enerkon uveljavljala pobotanje ali pridržno pravico v zvezi s pravicami in obveznostmi iz naslova sklenjene pogodbe.

5. Pravice in dolžnosti Enerkona in stranke

5.1 Enerkon ima izključno pravico do reproduciranja sestavnih delov ali celotnega računalniškega programa, ki je predmet licence, ne glede na čas trajanja, sredstvo ali obliko. Enako je, če je za nalaganje, prikazovanje, izvajanje, prenašanje ali shranjevanje računalniškega programa potrebno njegovo reproduciranje. Za reproduciranje se šteje tudi  shranitev v računalniškem spominu.

5.2 Enerkon ima pravico do prevoda, prilagoditve, priredbe ali kakšne drugačne predelave računalniškega programa ter reproduciranja rezultatov teh predelav, vendar brez poseganja v pravice tistega, ki je predelave opravil.

5.3 Enerkon se zavezuje, da bo stranki v pogodbeno določenem roku dostavil in skladno z dogovorom vgradil licenčno programsko opremo in izročil pripadajočo programsko in uporabniško dokumentacijo.

5.4 Enerkon se zavezuje, da bo uporabniku pokazal in ga v celoti seznanil z uporabo licenčne programske opreme. Enerkon in stranka v pogodbi dogovorita ceno te storitve, če pa to v pogodbi ni določeno pa se uporabi cenik družbe Enerkon.

5.5 Stranka ima pravico do uporabe licenčne programske opreme skladno s temi pogoji, pogodbo in zakonom.

5.6 Stranka je dolžna Enerkon obveščati o kakršnih koli težavah ali napakah, ki nastanejo na licenčni programski opremi družbe Enerkon.

5.7 Stranka nima pravice dajati licenčne programske opreme v podnajem oz. uporabo katerikoli tretji osebi.

5.8 Enerkon lahko kadar koli postavi dodatne pogoje glede uporabe licenčne programske opreme in pripadajoče dokumentacije.

6. Uporaba splošnih prodajnih in splošnih servisnih pogojev družbe Enerkon

6.1 Glede garancije, omejitve odgovornosti, stvarnih in pravnih napak, dobave, prevzema in popravil blaga, odškodninske odgovornosti ter drugih podrobnosti, ki niso urejeni s pogodbo ali temi splošnimi pogoji, se uporabljajo splošni servisni in splošni prodajni pogoji družbe Enerkon, ki so objavljeni na www.enerkon.si. Stranka s podpisom pogodbe izrecno izjavlja in soglaša, da je seznanjena in v celoti sprejema splošne servisne in splošne prodajne pogoje družbe Enerkon.

7. Veljavnost in prenehanje pogodbe

7.1 Pogodba je sklenjena za nedoločen čas z odpovednim rokom ali za določen čas,skladno s pogodbo. Če v pogodbi ni drugače določeno velja, da je sklenjena pogodba za nedoločen čas z odpovednim rokom 1 meseca.

7.2 Ob prenehanju/razvezi pogodbe (ne glede na razlog ali način prenehanja) ne prenehajo veljati določbe o zaupnosti in varovanju poslovnih skrivnosti.

7.3 V primeru kršitve posameznega ali več določil pogodbe ali teh splošnih pogojev ima družba Enerkon pravico takoj odstopiti od pogodbe brez posredovanja dodatnega roka za odpravo napak in odpovednega roka.

7.4 Prav tako ima Enerkon pravico odstopiti od pogodbe, v primeru, če stranka postane insolventna ali plačilno nesposobna, če ima blokirana sredstva na poslovnem računu več kot 15 dni, če je uveden ali zgolj predlagan postopek prisilne poravnave ali stečaja.

7.5 Enerkon ima pravico do odstopa od pogodbe, če stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti, če družbi Enerkon daje neresnične podatke, ki otežujejo ali onemogočajo izpolnitev pogodbe, če je stranka zamudila prvotno pisno dogovorjeni rok za plačilo in če ne plača svojih obveznosti skladno s pogodbo in temi splošnimi pogoji.

7.6 Enerkon lahko od pogodbe odstopi tudi v primeru nastanka okoliščin, zaradi katerih je jasno, da stranka svojih pogodbenih obveznosti ne bo mogla izpolniti.

7.7 Stranka ima pravico do odstopa od pogodbe, če Enerkon namenoma ali iz hude malomarnosti povzroči nezmožnost izpolnitve pogodbe ali če Enerkon tudi v naknadno postavljenem roku ne izpolni svoje obveznosti.

7.8 Ob prenehanju/razvezi pogodbe takoj prenehajo veljati pravice stranke do uporabe in koriščenja licence. Stranka mora nemudoma vrniti, izbrisati vso licenčno programsko opremo oz. storiti drugo dejanje po izrecnih navodilih družbe Enerkon. Stranka mora prav tako družbi Enerkon vrniti vse nosilce (originale in kopije) na katerih je shranjena programska oprema, ki je predmet licence.

8. Poslovna skrivnost

8.1 Kot poslovna skrivnost se štejejo vsi programi, reden potek dela, ideje, enačbe, postopki, tehnike, dizajni, logotipi, priporniki z navodili, brošure, tiskano gradivo,  imena pod katerimi Enerkon posluje, blagovne znamke, poslovne skrivnosti in avtorske pravice, ki so uporabljeni, ustvarjeni, razviti, avtorsko zaščiteni ali registrirani s strani družbe Enerkon, lastniški in v izključni lasti družbe Enerkon. Pod nobenim pogojem in v nobenem primeru stranka oziroma tretja oseba ne more postati ali ostati imetnik ali lastnik teh pravic.

8.2 Pogodbe, sklenjene med družbo Enerkon in stranko so poslovna skrivnost. Prav tako so poslovna skrivnost know how in vsi podatki iz prejšnje točke, ki jih Enerkon posreduje stranki pred ali ob sklenitvi pogodbe. Stranka se zavezuje ohranjati poslovne skrivnosti družbe Enerkon ves čas trajanja pogodbenega razmerja in tudi po njenem poteku.

8.3 Podatke, povezane z licenco mora stranka kot poslovno skrivnost ohranjati tudi po preteku pogodbenega razmerja. V primeru kršenja poslovne skrivnosti je stranka odškodninsko in kazensko odgovorna. Pogodbeni stranki se lahko v pogodbi dogovorita za izjeme od teh določb.

8.4 Stranka se izrecno zavezuje, da ne bo posredovala kakršnihkoli podatkov o licenci tretjim pravnim ali fizičnim osebam, ki niso v pogodbenem razmerju z družbo Enerkon.

9. Pogodbena kazen in odškodninska odgovornost

9.1 Enerkon in stranka se izrecno dogovorita, da je za kršitve določbe 5.7 teh splošnih pogojev stranka dolžna plačati pogodbeno kazen, za vsako kršitev, v višini 30.000,00 EUR.

9.2 Enerkon in stranka se izrecno dogovorita, da je za kršitve določb 3.2.,3.3.,3.4,8.3,8.4 teh splošnih pogojev stranka dolžna plačati pogodbeno kazen, za vsako kršitev, v višini 50.000,00 EUR.

9.3 Enerkon in stranka soglašata, da se morebitni presežek škode, nad pogodbeno kaznijo ločeno uveljavlja in odškodninska odgovornost stranke ni v nobenem primeru kakorkoli omejena.

9.4 Enerkon ni bo v nobenem primeru odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo v zvezi s prihodki, z dobičkom in dobrim imenom ali drugo posebno, naključno, posredno ali posledično ali kakršnokoli drugo obliko škode, ki bi nastala zaradi delovanja ali ne delovanja gonilnika, kot sledi iz določil in pogojev te pogodbe. Prav tako Enerkon ni odgovoren za opremo, delovanje, uporabo ali izgubo licenčne programske opreme, ki so bili stranki dostavljeni, kar vključuje kakršne koli motnje v poslovanju. To velja tudi, če je bil Enerkon obveščen o možnosti take škode.

9.5 Odgovornost družbe Enerkon za škodo povzročeno stranki ne sme/more presegati licenčnine, ki je bila plačana družbi Enerkon za licenčno programsko opremo.

9.6 V nobenem primeru Enerkon ne odgovarja za škodo zaradi razlogov na strani stranke, zaradi nepravilne uporabe licenčne programske opreme, naključnih poškodb ipd.

10. Uporaba prava in reševanje sporov

10.1 Ti pogoji so sestavni del vsake pogodbe, sklenjene z družbo Enerkon, tudi če se pogodba na njih izrecno ne sklicuje in je stranka z njimi seznanjena na kakršenkoli način.

10.2 V primeru, da pogodba ne ureja posameznega razmerja ali področja, se uporabljajo ti pogoji. V primeru, da pogodba med stranko in družbo Enerkon določeno razmerje ureja drugače kot ti pogoji, veljajo določila pogodbe.

10.3 Za razlago teh prodajnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med družbo Enerkon in stranko, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta vse spore reševati na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma, pa je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji po sedežu družbe Enerkon.

10.4 Ti splošni pogoji veljajo od 22. 7. 2013 do spremembe.

Poslovna cona Žeje pri Komendi, 22. 7. 2013
Enerkon d.o.o.