SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI POSLOVANJA

1. Uvod

1.1. Predmetni splošni prodajni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) družbe Enerkon d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod javorji 4, Komenda (v nadaljevanju Enerkon) so sestavi del vseh pogodb, sklenjenih med družbo Enerkon in kupcem ali drugo osebo (v nadaljevanju stranko), ki je v pravno poslovnem odnosu z družbo Enerkon. Določila teh splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, pravno poslovne izjave in druge pravno poslovne storitve, ki izhajajo iz poslovnega razmerja med družbo Enerkon in stranko.

1.2. Družba Enerkon d.o.o. posluje na sedežu družbe, ki je na naslovu Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod javorji 4, Komenda. Stranka se na družbo lahko obrne preko telefona na številko 01/8303470 ali elektronske pošte na naslov info@enerkon.si.

1.3. Ti splošni pogoji so prevladujoči in v celoti nadomestijo drugačne ali nasprotujoče si kakršnekoli splošne pogoje stranke ali kakršnegakoli dokumenta, izdanega s strani stranke, s katerim Enerkon izrecno ne soglaša.

1.4. Ti splošni pogoji predstavljajo pogodbo oz. sestavni del pogodb (dogovorov), sklenjenih med stranko in družbo Enerkon in se nanašajo na vsako naročilo stranke. S podpisom pogodbe ali drugačnim vstopom v pravno poslovno razmerje z družbo Enerkon stranka v celoti soglaša in se strinja s predmetnimi splošnimi pogoji. Prav tako stranka izrecno priznava, da se za vsa pravna razmerja uporabljajo izključno pogodba in predmetni splošni pogoji ali drugi splošni pogoji družbe Enerkon. Stranka je dolžna sprejeti predmetne splošne pogoje v obliki kakršni so, če želi sodelovati in nastopati v pravno poslovnem razmerju z družbo Enerkon.

1.5. Ti splošni pogoji veljajo poleg vseh ostalih predpisov, vključno s predpisi o varstvu potrošnikov.

1.6. S podpisom pogodbe ali drugačnim vstopom v pravno poslovno razmerje z družbo Enerkon stranka v celoti soglaša in se strinja s predmetnimi splošnimi pogoji. Prav tako stranka izrecno priznava, da se za vsa pravna razmerja z družbo Enerkon uporabljajo izključno pogodba in predmetni splošni pogoji. Stranka je dolžna sprejeti predmetne splošne pogoje v obliki, kakršni so, če želi sodelovati in nastopati v pravno poslovnem razmerju z družbo Enerkon.

1.7. Ti splošni pogoji so objavljeni na spletni stani www.enerkon.si prav tako pa dostopni na sedežu družbe Enerkon, s čimer se šteje, da je stranka v celoti z njimi seznanjena.

1.8. Potrošnika splošni pogoji zavezujejo le, če je bil o njihovem obstoju pred sklenitvijo pogodbe izrecno opozorjen v pogodbi ali ponudbi, predračunu ali kjerkoli drugje na način, ki je razumljiv in dostopen potrošniku.

1.9. Splošni pogoji so zavezujoči v obliki in vsebini na dan sklenitve pogodbe. Razen kot je določeno v točki 1.10 (spodaj) so morebitne spremembe splošnih pogojev za stranko zavezujoče od dneva, ko je stranka z njimi seznanjena.

1.10. Enerkon se zavezuje, da bo zadnja sprememba splošnih pogojev objavljena na strani www.enerkon.si z datumom njene uveljavitve oz. spremembe (čistopis) in da bodo stranke oz. njihovi pravni zastopniki na primeren način obveščene o vsakršni spremembi splošnih pogojev (po elektronski ali navadni pošti, telefonsko  ali na drug način, ki ga izrecno dogovorita Enerkon in stranka). Z objavo sprememb splošnih pogojev na strani www.enerkon.si in prejemom obvestila o spremembi ter nadaljnjo uporabo storitev družbe Enerkon se stranka strinja in soglaša, da je s tem sprejela spremenjene splošne pogoje, tudi če ni eksplicitno seznanjena z njimi s strani družbe Enerkon.

1.11. V primeru, da stranka ne soglaša s spremembo splošnih pogojev, je dolžna v 8 dneh po prejemu obvestila o spremembi o tem obvestiti Enerkon s pisno izjavo. Če stranka v navedenem roku ne sporoči, da ne soglaša s spremembo splošnih pogojev, se šteje, da s spremembo soglaša. V primeru, da stranka zavrne soglasje k takim spremembam, še naprej veljajo splošni pogoji, ki so veljali na dan sklenitve pogodbe, hkrati ima Enerkon, v tem primeru, pravico da odstopi od pogodbe.

1.12. Stranka lahko kadarkoli pisno zahteva (elektronsko ali preko pošte), da ji Enerkon pošilja obvestila po elektronski pošti, vedno kadar pride do spremembe splošnih pogojev z obvestilom, kje so spremenjeni splošni pogoji objavljeni in dosegljivi. Enerkon in stranka soglašata, da se šteje, da je stranka na seznamu za posredovanje obvestila, ko Enerkon stranko o tem obvesti preko elektronske pošte.

1.13. Za potrošnike so spremenjeni splošni pogoji zavezujoči pod pogojem, da je potrošnik v njih pristal s pisno izjavo, pogodbo ali aneksom. V nasprotnem primeru za potrošnike veljajo tisti splošni pogoji, ki so veljali v času sklenitve pogodbe med družbo Enerkon in potrošnikom.

1.14. V primeru, da bi bila posamezna določba v pogodbi ali splošnih pogojih neveljavna ali neizvedljiva ali če bi nastala pravna praznina, to ne vpliva na ostala določila v pogodbi ali splošnih pogojih pri čemer sta pogodbeni stranki soglasni, da se namesto neveljavne ali neizvedljive ali neobstoječe določbe, uporablja določba, ki je najbližja namenu ali cilju pogodbe.

1.15. V primeru, da so ti splošni pogoji v nasprotju (konfliktu) z drugimi splošnimi pogoji družbe Enerkon ali pravili, se uporabi tista določba splošnih pogojev, ki je specialnejša v konkretnem primeru (lex specialis).

1.16. Enerkon in stranka lahko v pogodbi izključita uporabo posameznih določil splošnih pogojev in v tem primeru veljajo dogovorjena določila v pogodbi, v nasprotnem primeru pa veljajo predmetni splošni pogoji.

1.17. V kolikor so ti splošni pogoji v nasprotju s predpisi o varstvu potrošnikov – fizičnih oseb, se ta pravila v tisti določbi ali delu ne uporabljajo in velja  predmetni predpis v delu, ki je v nasprotju s temi splošnimi pogoji.

2. Uporaba pojmov

2.1. Stranka je fizična ali pravna oseba (kupec, naročnik, ipd.), ki je v pravno poslovnem razmerju z družbo Enerkon, ne glede na njeno pravno formo ali statusno obliko.

2.2. Potrošnik je stranka – fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago ali storitve družbe Enerkon za namene izven njene poklicne ali pridobitne dejavnosti.

2.3. Ponudba je enoten izraz za ponudbo, predračun ali drugo oblika predloga za sklenitev  pogodbe, ki je dan s strani družbe Enerkon stranki.

2.4. Naročilnica je dokument ali pisno/elektronsko ali drugačno obvestilo s katerim stranka potrjuje ponudbo in/ali predračun ter sklenitev pogodbe.

2.5. Pogodba  je pisni sporazum, ki je sklenjen med dvema pravnima subjektoma, to je med družbo Enerkon in stranko. Za sklenitev pogodbe se šteje tudi ponudba ali predračun podan s strani družbe Enerkon, ki je sprejet s strani stranke. Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del vsake pogodbe.

2.6. Predmet pogodbe je lahko:

 • blagopredstavljajo vsi artikli iz prodajnega asortimana družbe Enerkon,
 • sistemske rešitve– EnerPisT, EnerWEB, EnerDel
 • programska oprema – licence za programe, ki jih Enerkon trži,
 • storitveodčitavanja in delitve stroškov ogrevanja,
 • druge storitve, ki jih družba Enerkon opravlja v povezavi s prejšnjimi alinejami,
 • vsi drugi dogovori,  ki jih skleneta Enerkon in stranka.

2.7. Kraj izpolnitve je enoten izraz za izpolnitev obveznosti ali dobave blaga, s katero družba Enerkon izpolni svojo obveznost po pogodbi.

2.8. Vsa obvestila stranki glede dobave predmeta pogodbe, sklenitve, odstopa od pogodbe ali drugih informaciji daje Enerkon preko elektronske pošte (ki jo je stranka posredovala), navadne pošte, telefonskih pogovorov, ki jih Enerkon snema ali drug način, ki ga izrecno dogovorita stranka in Enerkon, pri čemer se šteje za datum oddaje datum, ko začnejo teči roki (oddajna teorija).

2.9. Delovni čas družbe Enerkon je med 7.00 in 15.00 uro.

2.10. Delo izven delovnega časa družbe Enerkon je od 15.00 do 20.00 ure in od 06.00 do 07.00 ure. Delo izven delovnega časa se lahko opravlja po predhodnem izrecnem dogovoru in ob upoštevanju cenika družbe Enerkon za delo izven delovnega časa.

2.11. Nujna – urgentna dela so dela, ki se izvajajo izven rednega in/ali izrednega delovnega časa in sicer ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih, ponoči ali v drugih primerih v rednem ali izrednem delovnem času, ko stranka želi takojšno pomoč. Nujna dela se obračunajo po ceniku družbe Enerkon.

3. Splošne določbe

3.1. Stranka je dolžna obvestiti Enerkon o vseh podatkih in dejstvih, ki so pomembni za vzpostavitev in nadaljevanje pravno poslovnega odnosa, pri čemer so zlasti pomembni podatki o spremembi prebivališča ali sedeža stranke, spremembi lastniške strukture stranke, spremembi pravnoorganizacijske oblike stranke, nastop stanja, ki kaže na insolventnost (plačilno nesposobnost) stranke, ne glede na to, ali so podani zakonski pogoji za uvedbo stečaja ali prisilne poravnave in drugi podatki, dogodki in stanja, ki lahko vplivajo na pravno poslovno razmerje med družbo Enerkon in stranko.

3.2. Potrošnik, ki ima do družbe Enerkon poravnane vse obveznosti, je oproščen vseh dolžnosti iz zgornjega odstavka.

3.3. Enerkon si pridržuje pravico, da zahteva od stranke dokazilo o njenem premoženjskem stanju. Stranka izrecno soglaša, da bo na zahtevo družbe Enerkon, brez odlašanja predložila podatke o svojem premoženjskem stanju, lastniški strukturi, pravno organizacijskem statusu, predložila morebitna jamstva, ki so določena s pogodbo, ponudbo ali temi splošnimi pogoji. Če tega stranka ne stori, slednja izrecno dovoljuje, da Enerkon pridobi te podatke pri osebah, ki s temi podatki razpolagajo. Prav tako stranka pooblašča osebe, pri katerih so ti podatki, da omogočijo družbi dostop in vpogled v te podatke ter se zato izrecno odpoveduje tajnosti in varovanju teh podatkov proti družbi Enerkon ter od nje pooblaščenim osebam. Enerkon se zavezuje, da bo te podatke uporabil zgolj v te namene pridobivanja podatkov za sklenitev pogodbe in jih ne bo kakorkoli zlorabil. V primeru, da Enerkon ne pridobi ustreznih podatkov ali jih stranka ne predloži, Enerkon ni dolžan skleniti pogodbe oziroma vstopiti v pravno poslovno razmerje s stranko.

3.4. Pri poslovanju s potrošniki, določba zgornjega odstavka ne velja.

3.5. Vse listine zapisi, risbe, tehnična dokumentacija in druga dokumentacija, povezana s predmetom pogodbe, so in ostanejo v lasti družbe Enerkon tudi po sklenitvi pogodbe, razen če je Enerkon izdal pisno dovoljenje za uporabo teh materialov s strani stranke. V primeru da Enerkon izda soglasje za uporabo te dokumentacije, se stranka zavezuje, da bo omenjeno dokumentacijo uporabljala izključno v namene vzdrževanja in nima pravice fotokopiranja in distribucije predmetne dokumentacije. Stranka soglaša in je izrecno seznanjena, da omenjena dokumentacija predstavlja poslovno skrivnost družbe Enerkon.

3.6. Če v pogodbi med družbo Enerkon in stranko ni dogovorjeno drugače, si Enerkon pridružuje lastninsko, avtorsko ter sorodne pravice, do katerihkoli in vseh dokumentov, vključno z (a ne neomejeno na) načrti, risbami in skicami, ki so potrebni ali zagotovljeni v zvezi s sklenitvijo in ali izvrševanjem pogodbe.

3.7. Vse specifikacije in informacije, ki se nanašajo na težo, dimenzije, ceno, volumen, tehnične ali druge podatke, navedene v katalogih, ponudbah, reklamah, oglasih, fotografijah, cenikih, ali drugih podobnih oblikah, se štejejo zgolj kot vodiči oziroma informacije, ki niso nujne točne in zavezujoče. Te informacije nikakor ne predstavljajo zavezujoče ponudbe za Enerkon, niti se stranka ne more sklicevati na te oblike zapisov ali oglaševanja, ampak to velja zgolj za konkretno ponudbo ali že sklenjeno pogodbo. Enerkon si pridružuje pravico do spremembe specifičnosti ali informacij iz te točke, brez predhodnega obvestila stranki, obvezujoči pa so zgolj v primeru, če so določeni v pogodbi.

3.8. Enerkon pri poslovanju s potrošniki zavezujejo navedbe v oglaševalskih sporočilih o cenah, lastnostih blaga in garancijskih pogojih. Cene v oglaševalskih sporočilih so označene v evrih in vsebujejo DDV.

3.9. Tehnični podatki in izdelki, ki so predmet prodaje, se lahko spremenijo in izboljšajo brez predhodne najave, kar velja tudi za že naročene izdelke.

4. Dobavni pogoji in roki

4.1. Enerkon se zavezuje, da bo naročeno blago, za katerega je bila sklenjena pogodba, dobavljeno najkasneje v roku 8 dni, če je blago na zalogi. V primeru da predmet pogodbe ni na zalogi, znaša dobavni rok najmanj 30 dni.

4.2. Zaloga velja na dan oddaje ponudbe in se kasneje lahko spremeni glede na povpraševanje in nakupe drugih strank. Po potrditvi naročila ali pred potrditvijo naročila lahko stranka in Enerkon preverita razpoložljivost zalog na dan potrditve naročila. Po potrditvi naročila in zaloge Enerkon zagotavlja, da bo blago dostavljeno v roku 8 dni iz prejšnje točke teh splošnih pogojev.

4.3. Enerkon v nobenem primeru objektivno ali subjektivno ne odgovarja za dobavo blaga, na katerega nima vpliva. Enerkon si bo prizadeval storiti vse potrebno, da se dobava blaga opravi čim hitreje in da bo stranko sproti in redno obveščal o morebitnih zamudah dobave s strani dobavitelja, v nobenem primeru pa Enerkon ne odgovarja za zamudo ali morebitno nedostavljivost določenega blaga, če gre za razloge na strani dobavitelja.

4.4. V primeru, da stranka ne prejme naročenega blaga v roku iz točke 4.1., mora Enerkon pozvati na izpolnitev obveznosti in dobavo blaga ter mu pisno dati dodatni rok najmanj 15 dni, da naročeno blago dobavi. Če Enerkon tudi v dodatnem roku ne dobavi naročenega blaga (ne glede na razlog), lahko stranka odstopi od sklenjene pogodbe in zahteva vračilo že vplačanih zneskov za nakup blaga. V primeru, da so razlogi za odstop stranke od pogodbe na strani družbe Enerkon, ima stranka pravico do vračila celotnega zneska, ki ga je že vplačala. Če so razlogi za zamudo pri dobavi na strani dobavitelja, si Enerkon ob odstopu stranke od pogodbe lahko pridrži manipulativne stroške v zvezi z naročilom v višini 10 % plačanega zneska. Pri poslovanju s potrošniki, zadnja določba te točke ne velja.

4.5. Enerkon nikoli ne odgovarja za zamudo ali nedobavo blaga v primeru vojn, izgredov, demonstracij, vladnih intervencij, požara, poplav in drugih naravnih nesreč, uvoznega ali izvoznega embarga ali drugih kakršnihkoli podobnih razlogov ali razlogov višje sile na katere Enerkon ne more vplivati.

4.6. Enerkon ne odgovarja za zamudo ali nedobavo blaga, ki bi bila posledica epidemioloških razmer oziroma v tistem obdobju veljavnih odlokov/ukrepov za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 na območju Republike Slovenije, območju držav skozi katere poteka tranzit blaga in območju držav v katerih poteka proizvodnja blaga.

Enerkon prav tako ne odgovarja za zamudo ali nedobavo blaga, ki je posledica globalnega pomanjkanja elektronskih komponent, ki so sestavni del in/ali polproizvod naročenega blaga.

4.7. Ob vseh zgoraj navedenih razlogih zamude se čas dobave zaustavi za čas  trajanja zgoraj omenjenih razmer, po preteku razmer pa roki tečejo naprej od njihove prekinitve dalje.

4.8. V primeru, da se dobava blaga odloži za več kot 3 mesece imata tako Enerkon kot stranka pravico, da odstopita od pogodbe, pri čemer se taka odpoved oziroma odstop od pogodbe ne šteje za kršitev pogodbe.

4.9. V primeru, da je predmet pogodbe sistemska rešitev, programska oprema, storitev ali druga dobava, se pogodbeni rok dobave določi v pogodbi. Če rok v pogodbi ni določen, velja splošni rok za dobavo tak kot ga določi Enerkon v obvestilu stranki, pri čemer ta rok v nobenem primeru ne sme znašati več kot 1 leto dni.

4.10. Rok za dobavo predmeta pogodbe začne teči z dnem, ko Enerkon prejme vse dokumente, potrdila in morebitna dovoljenja, ki jih mora družbi Enerkon priskrbeti stranka ter plačilo morebitnega predračuna ali avansa skladno s pogodbo ali ponudbo. Dobavni rok v nobenem primeru ne začne teči preden niso jasno določena vsa sporna vprašanja glede cene, plačil, dobavnih rokov, tehničnih posebnosti in tehničnih specifikacij predmeta pogodbe, prodajnih pogojev in drugih posebnosti pogodbe, ki so pomembni za dobavo predmeta pogodbe.

4.11. V primeru, da po sklenitvi pogodbe oziroma po potrditvi ponudbe s strani družbe Enerkon,  pride do sprememb naročil s strani stranke, bodisi da pride do drugačnih bodisi novih zahtev glede predmeta pogodbe, je potrebno pridobiti soglasje družbe Enerkon za spremembo naročila ali pogodbe ali sprejeti novo pogodbo z upoštevanimi spremenjenimi, dopolnjenimi pogoji (npr. cena, predmet pogodbe, čas dobave…).

4.12. V primeru, da je s strani dobavitelja ugotovljeno, da določenega blaga ne bo mogoče dobaviti, ker ga trenutno ni na zalogi ali ga ne bo mogoče dobaviti v roku kot je bilo dogovorjeno, se Enerkon in stranka dogovorita, da ima stranka pravico odstopiti od pogodbe, če zanjo predmet pogodbe ni uporabljiv v spremenjenem delu ali v delni dobavi predmeta pogodbe. V tem primeru stranka in Enerkon ne trpita negativnih posledic takega odstopa s strani stranke.

4.13. Enerkon lahko dobavi tudi del predmeta pogodbe po posameznih sklopih in je v tem primeru upravičen do obračuna in plačila posameznih delov. Vsaka delna dobava se šteje kot samostojni posel.

4.14. V primeru, da Enerkon zamuja z izpolnitvijo obveznosti iz razlogov, ki so na njegovi strani, je stranka upravičena, do škode v pavšalnem znesku v višini 0,3% na teden v vrednosti tistega dela predmeta pogodbe, ki je zaradi zamude ali v skladu s pogodbo ni mogla pravočasno koristiti, toda največ 3% neto zneska naročila.

5. Prevzem predmeta pogodbe

5.1. Predmet pogodbe je treba izpolniti v kraju, ki je dogovorjen v pogodbi oziroma ponudbi. Če kraj izpolnitve ni določen v pogodbi ali ponudbi se Enerkon in stranka lahko o tem naknadno dogovorita. Če dogovora ni mogoče doseči odločitev o tem kje se izvede dobava sprejeme Enerkon in pri tem upošteva želje stranke po lastnem preudarku, ob upoštevanju, da se vse dobave izven sedeža družbe Enerkon plača stranka.

5.2. Stranka vedno lahko zahteva, da se izpolnitev opravi v delovnem času in na sedežu družbe Enerkon oz. tam, kjer se predmet pogodbe nahaja, če le-ta ni hranjen na sedežu družbe Enerkon.

5.3. Stranka je dolžna prevzeti predmet pogodbe najkasneje v roku 15 dni, po prejemu pisnega obvestila družbe Enerkon, skladno s prejšnjimi točkami glede kraja dobave/izpolnitve. Če ni dogovorjen točen čas dobave ali prevzema blaga ima to pravico za določitev točnega časa družba Enerkon. Enerkon mora v tem primeru obvestiti stranko na primeren način dogovorjen v teh splošnih pogojih, kje in ob katerem časovnem terminu bo blago izročeno stranki.

5.4. V primeru, da stranka iz kakršnegakoli razloga ne prevzame predmeta pogodbe na sedežu družbe Enerkon ali na drugem dogovorjenem kraju, skladno s pogodbo in temi pogoji, v roku 15 dni iz prejšnje točke, se Enerkon in stranka dogovorita, da Enerkon hrani kupljeno blago nadaljnjih 6 mesecev v svojem skladišču ali v skladišču na zunanji lokaciji. Vse stroške hrambe, ki jih ima Enerkon ali zunanji izvajalec v omenjenem 6 mesečnem roku, je dolžna poravnati stranka ob prevzemu predmeta pogodbe. Če stranka teh stroškov ne poravna, ima Enerkon retencijsko pravico.

5.5. Stranka ne nosi stroškov hrambe, če je do zamude roka iz točke 5.3 prišlo zaradi kršitve dolžne skrbnosti družbe Enerkon in stranka ni bila na način dogovorjen v točki 2.8. obveščena o kraju in času izpolnitve/dobave. V tem primeru stroški hrambe za stranko nastajajo po obvestilo o kraju in času izpolnitve.

5.6. V primeru, da se predmet pogodbe hrani na sedežu družbe Enerkon, ima Enerkon pravico zaračunavati stroške hrambe po ceniku družbe Enerkon in morebitne druge stroške in škodo, ki nastaja. V primeru, da se predmet pogodbe hrani pri zunanjem izvajalcu, se stroški hrambe zaračunajo po ceniku izvajalca. Po preteku 6-mesečnega roka hrambe ima Enerkon pravico prodati predmet pogodbe na trgu z javno dražbo ali »pod roko«, na način, določen s predpisi, in iz dobljenega zneska poplačati stroške nabave, hrambe, škodo in morebitne druge stroške, eventualni presežek oz. razliko do plačane cene pa vrne stranki. V primeru prodaje predmeta pogodbe bo Enerkon o tem na primeren način pisno obvestil stranko najmanj 8 dni pred nameravano prodajo.

5.7. Enerkon si bo prizadeval storiti vse potrebno za vračilo presežka plačanega denarja stranki. Če stranka po dveh ali več pozivih in v roku, ki ne sme biti krajši od 3 mesecev po prejemu prvega obvestila o nakazilu presežka denarja iz prodaje, ne obvesti družbe Enerkon, kam se nakaže presežek denarja od prodaje, Enerkon ni več dolžan vračati omenjenega presežka denarja. V času strankine zamude ne tečejo zamudne obresti.

5.8. Enerkon ni dolžan upoštevati 6-mesečnega roka hrambe, če se ugotovi, da stranka postane insolventna oz. plačilno nesposobna poravnavati svoje obveznosti ali če se ugotovi, da ima blokirana sredstva na računu več kot 15 dni. V tem primeru lahko Enerkon predmet pogodbe takoj proda in si s tem poplača stroške v zvezi s predmetom pogodbe.

5.9. Stranka se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom (odškodninskim in drugim), zoper Enerkon v primeru, če ne prevzame predmeta pogodbe.

5.10. Nevarnost naključnega uničenja ali naključnega poškodovanja predmeta pogodbe preide na stranko z izročitvijo predmeta pogodbe oziroma najkasneje s potekom dobavnega roka, ki je določen s pogodbo in temi splošnimi pogoji, če je stranka s svojim ravnanjem prišla v zamudo s potekom roka.

6. Cene in plačilni pogoji

6.1. Enerkon in stranka se dogovorita za ceno storitve skladno s cenikom družbe Enerkon ali skladno s ponudbo oziroma pogodbeno dogovorjeno ceno. Za vse cene, kjer ni dogovorjeno ali je upoštevan davek na dodano vrednost ali ne, se šteje da so neto cene, torej brez davka na dodano vrednost. V kolikor je v pogodbi, ponudbi ali ceniku navedena neto cena (brez upoštevanja davka na dodano vrednost), se šteje, da je tej ceni potrebno prišteti še davek na dodano vrednost, sicer pa ne.  V primeru davčne prevalitve davka na dodano vrednost na stranko, ki je davčni zavezanec, se davek na dodano vrednost ne obračuna/zaračuna. Cene v ceniku veljajo FCO Enerkon. Prevoznina, zavarovanje in morebitni špedicijski stroški od skladišča Enerkon gredo v breme naročnika. Blago se dobavi na način, ki ga Enerkon smatra za najprimernejšega, pri čemer ne jamči, da je najcenejši.

6.2.Pri poslovanju s potrošniki velja, da so cene, ki so navedene v ceniku družbe Enerkon, neto cene, katerim je treba prišteti še davek na dodano vrednost, razen, če je v ceniku določeno drugače. Enerkon bo stranki pred sklenitvijo pogodbe oziroma preden bo ponudba za stranko postala zavezujoča, podal končno ceno, v katero bo vključen davek na dodano vrednost. Če končne cene zaradi narave blaga ali storitve ne bo mogoče izračunati vnaprej, bo družba Enerkon stranko seznanila z načinom izračuna končne cene. V primeru sklepanja pogodbe za nedoločen čas, bo končna cena, ki jo bo družba Enerkon podala stranki vsebovala skupne stroške za posamezno obračunsko obdobje.

6.3. Za naročila, katerih vrednost je nižja od 42 EUR neto, pri čemer neto vrednost pomeni vrednost brez DDV in z vsemi odštetimi rabati, ima Enerkon pravico zaračunati 10 EUR + 22% DDV pristojbine za obdelavo naročila.

6.4. Cene overovitev in kontrol točnosti so odvisne od cenika izvajalca tovrstnih storitev.

6.5. Enerkon in stranka se dogovorita, da ponudba velja 30 dni od izdaje, po preteku tega roka, pa se mora izdati nova ponudba oziroma mora družba Enerkon pisno izjaviti, da je prvotna ponudba še vedno v veljavi.

6.6. Če ni drugače dogovorjeno, je predmet pogodbe potrebno plačati v 30 dneh po podpisu pogodbe ali po sprejemu ponudbe, če s pogodbo ali ponudbo ni dogovorjeno kaj drugega.

6.7. V primeru, da se po potrditvi naročila s strani družbe Enerkon cena predmeta pogodbe spremeni, velja dobavna cena iz cenika, veljavnega na dan izdaje ponudbe.

6.8. Enerkon si pridržuje pravico do spremembe cen izdelkov kadarkoli (brez predhodnega obvestila) in do korekcije cen, pri katerih je prišlo do nenamernih napak. Enerkon ne odgovarja za tiskarske napake v imenih in številkah, stranka pa je upravičena do odstopa od pogodbe, če tipkarske napake ni opazila kot take in so bistveno vplivale na ponudbo ali pogodbo. Stranka v tem  primeru, zaradi odstopa od pogodbe, nima pravice do kakršnekoli odškodnine ali povrnitve stroškov.

6.9. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila. V primeru, da je podatek o ceni napačen ali se med obdelavo naročila cene spremenijo, ima stranka pravico do odstopa od pogodbe. V primeru dostave izdelkov, je standardna embalaža vključena v ceno izdelka, dodatno transportno embalažo in stroške prevoza blaga pa Enerkon dodatno zaračuna po ceni, ki je določena v ceniku/ki jo dogovorita Enerkon in stranka. Cene ne vključujejo montaže izdelkov, programske opreme ali šolanja/izobraževanja stranke. Takšne storitve se dodatno zaračunajo.

6.10. Enerkon ima pravico od stranke zahtevati garancijo za plačilo predmeta pogodbe (menica, izvršnica, garancija banke ali zavarovalnice in druge oblike zavarovanja). V primeru, ko plačilo predmeta pogodbe ni izvršeno v naprej (avans, predplačilo), ali je le-to plačano samo v delnem znesku se Enerkon zavezuje, da bo stranki izstavil račun v 8 dneh po prevzemu predmeta pogodbe, stranka pa bo račun poravnala skladno z dogovorjeno zapadlostjo dneh od prejema računa, razen če se Enerkon in stranka dogovorita drugače.

6.11. Plačilo je mogoče izvesti na poslovni račun družbe Enerkon, skladno s predpisi. V primeru, da je bil predmet pogodbe zaračunan dražje, kot je bilo dogovorjeno, ima stranka pravico da zahteva vrnitev presežka. Denarna sredstva pa morajo na račun Enerkon prispeti zadnji dan roka plačila. V primeru zamude ima Enerkon pravico zaračunati zakonske zamudne obresti, ki jih mora stranka poravnati v 15 dneh od prejema obračuna zakonskih zamudnikih obresti. Stranka nima pravice sklicevanja in ugovorov na morebitne spremenjene ali drugačne številke poslovnega računa družbe Enerkon, saj so ti podatki javno dostopni in jih lahko stranka kadarkoli preveri in ugotovi. Stranka ni dolžna preverjati številke poslovnega računa v primeru izdaje veljavnega predračuna (za čas veljavnosti) ali izrecnega navodila družbe Enerkon, kam naj se nakažejo sredstva za plačilo, ki ni starejše od 15 dni.

6.12. Reklamacijo stranka posreduje na reklamacije@enerkon.si ali po navadni pošti. Končni potrošnik poleg navedenih načinov, lahko reklamacijo na blago ali na opravljeno storitev poda tudi ustno, pri čemer se za ustno prijavo reklamacije šteje prihod končnega potrošnika na sedež družbe Enerkon v njenem rednem delovnem času in podaja reklamacije ustno na zapisnik, ki ga sestavi pooblaščenec družbe Enerkon. Družba Enerkon je ne glede na način prijave reklamacije potrošniku dolžna izdati potrdilo o reklamaciji, v kolikor je narava reklamacije takšna, da se potrdilo lahko izda. Telefonski klic se ne obravnava kot ustna reklamacija in po njem se postopek reševanja ne more pričeti.

6.13. V primeru reklamacij rezultatov delitev stroškov ogrevanja in letnih poročil na področju delitev stroškov ogrevanja in vode, je rok za podajo reklamacije na deleže in delitve za stranke, vključujoč končne potrošnike, največ 15 dni od datuma prejema poročila o stroških za toploto, in skladno s predhodnim dogovorom s posameznim upravnikom. Po preteku tega roka, družba Enerkon reklamacij ne sprejema.

6.14. V primeru, da med družbo Enerkon in stranko obstaja obojestranski blagovni promet, pobot ni dovoljen, razen z izrecnim dovoljenjem družbe Enerkon.

6.15. Stranka se izrecno odpoveduje, da bi nasproti družbi Enerkon uveljavljala pobotanje ali pridržno pravico v zvezi s pravicami in obveznostmi iz naslova sklenjene pogodbe.

7. Garancija

7.1. Enerkon jamči, da je vso blago tehnično brezhibno in varovano z garancijo zoper napake v materialu in izdelavi za tako obdobje, kot je določeno v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu kot je dogovorjeno s pogodbo ali ponudbo.

7.2. Stranka je dolžna z izdelkom ravnati kot dober gospodar ter v skladu z navodili družbe Enerkon in/ali proizvajalca, prav tako je k temu zavezana vsaka končna stranka oz. uporabnik blaga. Garancijska odgovornost družbe Enerkon ne velja za poškodbe na blagu ali zaradi napačnega ravnanja oz. uporabe izdelka na način, ki je prekomeren običajni uporabi blaga.

7.3. Garancijska obveznost družbe Enerkon ne nastane zaradi napak na blagu, ki nastanejo zaradi nepooblaščenih programskih nastavitev ali drugih inštalacij ali zaradi napačne montaže blaga, priklopa ali zaradi nepravilne uporabe blaga s strani končnega uporabnika. Dodatni in natančnejši podatki in druge specifične garancijske obveznosti družbe Enerkon so navedene na garancijskem listu.

7.4. Enerkon si pridržuje pravico izbire, ali bo blago z napako nadomestil z novim blagom, ali bo napake odpravil. Splošne okvare, glede katerih garancijska odgovornost družbe Enerkon ne velja, so (ne nujno omejeno le na te okvare):

 • okvare, povzročene s strani stranke ali končnega uporabnika blaga, zaradi nepravilne uporabe oz. ravnanja z izdelkom in uporabe izdelka v namene in način, ki niso navedeni v navodilih za uporabo blaga,
 • okvare, ki nastanejo zaradi nepooblaščenega ali nepravilnega vzdrževanja, čiščenja, popravila ali drugega posega v blago,
 • okvare, ki nastanejo zaradi padca, udarca ali druge poškodbe ali transporta po nakupu blaga,
 • okvare, ki nastanejo zaradi potresa, poplav, ognja/požara, udara strele ali drugih naravnih nesreč in višje sile,
 • okvare, ki nastanejo zaradi zadrževanja izdelka v onesnaženem okolju ali okolju s previsoko ali prenizko temperaturo,
 • okvare, ki nastanejo zaradi priklopa izdelka na neprimerno električno napetost,
 • okvare merilne opreme zaradi nečistoč v inštalacijah ali mediju,
 • okvare, ki nastanejo zaradi nepravilnega skladiščenja izdelka po njegovem prevzemu, ali drugega zadrževanja izdelka po prevzemu v prostoru, v katerem je zrak preveč ali premalo vlažen, ali v prostoru, v katerem se nahajajo insekticidi ali drugi škodljivci, ali v prostoru, v katerem se hranijo ali drugače nahajajo kemikalije, strupi, zdravila ali kateri koli drugi kemični izdelki.

7.5. Pri poslovanju s potrošniki velja, da če blago, za katerega je izdana obvezna garancija, ne deluje brezhibno ali nima lastnosti iz garancijskega lista ali oglaševalskega sporočila ima potrošnik pravico najprej zahtevati odpravo napake v roku 30 dni od dneva, ko je družba Enerkon ali pooblaščeni servis prejel zahtevo za odpravo napake. Če napaka ni odpravljena v danem roku, pa zato obstajajo tehtni razlogi, ima družba Enerkon pravico in dolžnost, da rok 30 dni podaljša na najkrajši možni čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšanega roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje bo družba Enerkon obvestila potrošnika pred potekom roka 30 dni. V kolikor družba Enerkon ne odpravi napak v 30 dneh, pri čemer potrošnika ne obvesti o podaljšanju roka in razlogih zanj, ima potrošnik pravico od družbe Enerkon zahtevati brezplačno zamenjavo blaga z novim enakim in brezhibnim blagom. V kolikor družba Enerkon ne odpravi napak v 30 dneh, pri čemer potrošnika obvesti o podaljšanju roka in razlogih zanj, pa niti v podaljšanem roku ne odpravi napak, ima potrošnik pravico od družbe Enerkon zahtevati brezplačno zamenjavo blaga z novim enakim in brezhibnim blagom. V kolikor družba Enerkon v roku 30 dni ali v podaljšanem roku (maksimalno 45 dni), o čemer poprej obvesti potrošnika, ne odpravi napak niti ne zamenja blaga z novim, ima potrošnik pravico, da zahteva vračilo celotne kupnine ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine, pri čemer je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo blago imelo, če bi bilo skladno. Ne glede na navedeno, lahko potrošnik zahteva vračilo plačane kupnine od družbe Enerkon (= t.i. pravica do zavrnitve), v kolikor se neskladnost pojavi v 30-ih dneh od dobave blaga, pri čemer mu, v kolikor se neskladnost pojavi v 30-ih dneh od dobave blaga, ni treba predhodno zahtevati odprave napake ali menjave. Velja zakonska domneva, da je neskladnost blaga obstajala že ob dobavi, v kolikor jo potrošnik izkazuje v 1 (enem) letu od nakupa. Te pravice potrošnika ugasnejo po poteku dveh let od dneva, ko je potrošnik zahteval brezplačno odpravo napak ali zamenjavo blaga z novim.

7.6. Garancijska odgovornost družbe Enerkon je izključena, če je izdelek servisirala, popravljala ali kakorkoli drugače vanj posegala katerakoli nepooblaščena oseba ali, če je bil izdelek neredno vzdrževan. Garancijska odgovornost se nanaša samo na izdelek, ki je naveden na garancijskem listu in ne na katerokoli morebitno dodatno opremo, ne glede na to, da je bila ta kupljena pri isti družbi. Garancijski pogoji ne veljajo za tiste dele izdelka, ki so podvrženi hitri obrabi oz. poškodbi.

7.7. Stranka je blago, zoper katerega želi uveljavljati garancijski zahtevek, dolžna dostaviti na sedež družbe Enerkon na stroške družbe Enerkon. Vse stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz blaga, ki nastanejo pri odpravljanju napak ali nadomestitvi blaga z novim, nosi družba Enerkon.

7.8. V primeru, da stranka izrecno zahteva, da se garancijski poseg opravi na njenem sedežu ali dislocirani enoti Enerkon po strokovni oceni presodi ali je to tehnično mogoče. Če to je mogoče ji Enerkon posebej zaračuna stroške, ki nastanejo s prihodom na in odhodom iz te lokacije in sicer stroške kilometrine, stroške porabljenega časa na poti, strošek cestnine ter ostale morebitne  nastale stroške, ki so povezani s potjo. Strošek porabljenega časa za prihod na in odhod iz lokacije se zaračuna po ceniku družbe Enerkon.

7.9. Garancijski poseg na terenu se načeloma izvede v okviru delovnega časa, družbe Enerkon, v primeru izvedbe izven delovnega časa ali za nujna –urgentna dela na zahtevo stranke pa se storitev dodatno zaračuna po ceniku za delo izven delovnega časa ali za nujna opravila. Strošek se zaračuna po vsaki začeti uri, ki velja kot polna-cela ura.

7.10. Osnova za obračun vseh nastalih stroškov iz točk 7.7. in 7.8. je delovni nalog, ki ga potrdi stranka. Potrjeni delovni nalog hkrati izkazuje, da se stranka (naročnik) strinja z opravljenim garancijskim posegom oz. z nastalimi stroški, če garancija ni bila utemeljena.

7.11. Stroški rednega vzdrževanja ali čiščenja, ki jih določen izdelek morebiti potrebuje za nemoteno delovanje, ne spadajo v garancijske pogoje. Stroški teh posegov se zaračunajo po ceniku družbe Enerkon ali po dogovoru.

7.12. Enerkon ne zastopa in v ničemer ne jamči za proizvajalce izdelkov glede vsebine predmeta pogodbe. Enerkon ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe inštalacijske ali programske opreme izdelka. Enerkon ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi neuporabe izdelka zaradi okvare, ki spada v garancijske pogoje, prav tako ne odgovarja za izgubo dobička, prihodka ali katerokoli drugo denarno ali nedenarno škodo, ki bi nastala v času ali zaradi uveljavljanja garancije.

7.13. Določba 7.12. ne velja za potrošnike v primeru, ko predpisi izenačujejo Enerkon s proizvajalcem.

7.14. Enerkon lahko potrošniku v času garancijskega posega v blago za katerega je izdaja garancije obvezna, nudi uporabo nadomestnega izdelka. Če potrošnik ne prejme nadomestnega izdelka, ima pravico od družbe Enerkon zahtevati povrnitev škode, ki mu je nastala, ker izdelka ni mogel uporabljati od dneva, ko je podal zahtevo za odpravo napak ali nadomestitev izdelka z novim, do izvršitve.

7.15. Enerkon je zavezan, da bo napako na izdelku odpravil v roku 30 dni od dneva, ko je stranka podala zahtevo za odpravo napake in izročila izdelek družbi Enerkon. Če napaka ni odpravljena v danem roku, pa zato obstajajo tehtni razlogi, ima družba Enerkon pravico in dolžnost, da rok 30 dni podaljša na najkrajši možni čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. V primeru, da družbi Enerkon v danem roku ne bo uspelo odpraviti napake, je stranki dolžna brezplačno dobaviti nov, enak in brezhiben izdelek. Enerkon in stranka se lahko dogovorita za skrajšanje rokov za garancijska popravila. V takšnem primeru podpišeta posebno pogodbo, v kateri se dogovorita tudi o oceni stroškov skrajšanih intervencij. Pred vsakim intervencijskim posegom se stranka in Enerkon dogovorita o ceni stroškov, ki bodo z njim nastale. Stranka je dolžna družbi Enerkon pred posegom poslati potrjeno naročilnico, v kateri je navedena tudi cena storitve.

7.16. Garancijska doba začne teči z dnem prevzema predmeta pogodbe, če ni med stranko in družbo Enerkon drugače določeno.

8. Odgovornost za stvarne in pravne napake

8.1. Enerkon odgovarja za stvarne napake, do trenutka, ko je nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja prešla na stranko. Stranka je dolžna takoj oz. takoj, ko je mogoče, pregledati predmet pogodbe, ugotoviti ali so na njem kakšne napake ter to takoj zavesti v prevzemi ali dobavni zapisnik. V nasprotnem primeru Enerkon ne upošteva stvarnih napak, ki niso skrite in so bile znane ali bi morale biti znane ob pregledu same stvari oziroma predmeta pogodbe.

8.2. Stranka je dolžna o stvarnih napakah obvestiti Enerkon nemudoma, o skritih napakah pa najkasneje v osmih dneh, v nasprotnem primeru ni upravičena, do odprave stvarne napake. V primeru, da stranka pravočasno in utemeljeno uveljavlja stvarno napako, slednja soglaša, da družba primarno poskuša napako na predmetu pogodbe ali predračuna v primernem roku odpraviti. Stranka je dolžna storiti vse potrebno, da se odprava stvarne napake olajša oziroma minimalizira na čim manjše stroške in čim lažji način. Če Enerkon v primernem roku, ki ne sme biti daljši od 45 dni, ne odpravi stvarne napake, je stranki dolžan izročiti nov predmet pogodbe, pri čemer stranka v tem primeru nima pravice do odškodnine. Enerkon ne odgovarja za stvarne napake, ki nastanejo kot posledica napačne ali nestrokovne ali drugače neprimerne uporabe predmeta pogodbe. Enerkon zlasti ne odgovarja v primerih posegov v napravo, neprimerne montaže, preobremenitve, nepravilnega vzdrževanja ali kakršnegakoli ravnanja, ki ni v skladu z navodili proizvajalca ali družbe Enerkon.

8.3. Potrošnik je dolžan Enerkon o stvari napaki obvestiti v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila stvarna napaka odkrita. Potrošnik Enerkon o obstoju stvarne napake lahko obvesti tudi osebno, o čemer mu družba Enerkon izda potrdilo. Potrošnik je dolžan napako natančno opisati in dati družbi Enerkon možnost, da izdelek pregleda. Potrošnik, ki je Enerkon pravilno obvestil o obstoju stvarne napake, ima pravico od družbe Enerkon zahtevati, da odpravi napako na blagu ali vrne del plačane kupnine v sorazmerju z napako ali blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali vrne plačano kupnino. Enerkon odgovarja za stvarne napake, ki se pokažejo v roku dveh let od dneva izročitve blaga potrošniku.

8.4. Enerkon si ob vračilu blaga, ki ni predmet reklamacije, pridržuje pravico vkalkulirati 10% vrednosti blaga, kot manipulativne stroške. Enerkon si pridržuje pravico vkalkulirati stroške, nastale z overitvijo vrnjenega blaga (npr. števca), če le ta ni bil vrnjen v istem letu, kot je bil dobavljen, do konca meseca oktobra tega leta

8.5. V primeru, da je bila storitev, ki jo je potrošniku izvedla družba Enerkon opravljena nepravilno, ima potrošnik od družbe Enerkon pravico zahtevati, da odpravi pomanjkljivost pri opravljeni storitvi ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali ponovno opravi storitev ali pa vrne plačani znesek, pri čemer se smiselno uporabijo enaki roki kot pri odgovornosti za stvarno napako na blagu.

8.6. Enerkon jamči, da na predmetu pogodbe tretja oseba nima lastninske ali avtorske pravice ali pravice industrijske lastnine, ki bi izključevala, zmanjševala ali omejevala pravice stranke, ali pa, da ima te pravice urejene s svojimi pogodbenimi partnerji.

9. Odškodninska odgovornost

9.1. Stranka odškodninsko odgovarja za vsako in vso škodo, ki nastane kot posledica pogodbenega ali zunaj pogodbenega razmerja, ki se nanaša na pogodbo ali predmete pogodbe. Stranka izrecno soglaša, da bo poleg škode plačala tudi vse stroške zastopanja in svetovanja skladno z dogovorom, ki ga ima Enerkon s svojimi zunanjimi pravnimi strokovnjaki.

10. Omejena odgovornost

10.1. Enerkon  ni odgovoren za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, ki nastane v posledici uporabe predmeta stranki ali tretjim osebam, če odgovornost izhaja kot rezultat nepravilne uporabe predmeta pogodbe.

10.2. Enerkon ne odgovarja za škodo, ki bi stranki nastala kot posledica njenih zamud pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, zlasti (a ne omejeno na) pa ne odgovarja za škodo, ki bi nastala kot posledica nepravilnih in netočnih podatkov, specifikacij, načrtov, skic ali katerihkoli drugih dokumentov ali informacij, zagotovljenih s strani stranke. Enerkon ima pravico zahtevati povračilo vseh morebitnih stroškov, ki bi mu nastali kot posledica omenjenih ravnanj stranke.

10.3. Enerkon in njegovi zaposleni stranki odgovarja za škodo, ki je storjena naklepno. V drugih primerih krivde Enerkon stranki ne odgovarja za kakršnokoli obliko škode (neposredno ali posredno, izgubljen dobiček ali prihodke ali kakršnokoli drugo obliko premoženjske ali nepremoženjske škode).

10.4. Določba 10. 3. za potrošnike ne velja. Potrošnikom in drugim strankam Enerkon ne odgovarja za škodo, ki je nastala neposredno na blagu, če:

 • ni kršitve dolžne skrbnosti družbe Enerkon do stranke,
 • škoda ni razumno predvidljiva posledica te kršitve,
 • je kakršnokoli povečanje škode posledica strankine kršitve kateregakoli določila pogodbe ali teh splošnih pogojev,
 • se škoda nanaša na izgubljeni dobiček ali prihodek.

 

Nevarnost za izgubo ali poškodovanje odposlanega blaga preide z družbe Enerkon na potrošnika takrat, ko potrošnik ali tretja oseba, ki jo potrošnik za to imenuje in ni prevoznik, to blago fizično prejme. V primeru, da potrošnik naroči prevoz blaga pri drugem prevozniku, kot ga ponudi Enerkon, preide nevarnost za uničenje ali poškodovanje blaga na potrošnika takrat, ko Enerkon blago dostavi prevozniku.

10.5. Enerkon v nobenem primeru ne odgovarja za plačilo kakršnekoli škode iz naslova kaznovalne odškodnine kot dodatka h klasični ali drugi odškodnini ali kot samostojna škoda.

10.6. Enerkon ne odgovarja za škodo, ki je posledica nezmožnosti izpolnitve pogodbe zaradi okoliščin kot so višja sila, ukrepi državnih organov in drugi dogodki, ki jih ni mogoče preprečiti in jih ni bilo mogoče vnaprej predvideti in/ali se jim izogniti.

10.7. Enerkon ne odgovarja za nikakršno škodo, ki bi nastala kot posledica neizpolnitve pogodbe zaradi okoliščin, na katere Enerkon ne more neposredno vplivati. Enerkon prav tako ne odgovarja za škodo, ki bi nastala kot posledica neizpolnitve pogodbe zaradi pomanjkanja surovin na svetovnem trgu, zaradi pomanjkanja vode ali zaradi zamude dobavitelja oz. proizvajalca izdelkov. V kolikor pride do navedenih okoliščin in je izpolnitev obveznosti začasno otežena ali onemogočena, obveznost družbe Enerkon za čas trajanja teh okoliščin preneha. V tem času, ko obveznost miruje, je izključena vsaka odškodninska ali katerakoli druga odgovornost družbe Enerkon za izpolnitev obveznosti/pogodbe. Ne glede na navedeno pa Enerkon odgovarja za skrbnost v izbiri dobavitelja in mora storiti vse potrebno, da bo izbira kvalitetna.

10.8. Če na strani pogodbene stranke nastanejo okoliščine, ki ji otežujejo ali onemogočajo izpolnitev obveznosti, mora o nastanku teh okoliščin nemudoma pisno obvestiti nasprotno stranko, prav tako mora obvestiti o prenehanju teh okoliščin. Če druga pogodbena stranka ni pravočasno in pravilno obveščena o nastopu in/ali prenehanju teh okoliščin, odškodninsko odgovarja za škodo, ki nastane kot posledica neizpolnitve obveznosti.

10.9. V kolikor je Enerkon pri izpolnitvi obveznosti iz pogodbe vezano na izpolnitev obveznosti tretje stranke, dobavitelja ali proizvajalca in zaradi njihove zamude pri izpolnitvi, družba zamuja s svojo izpolnitvijo, za to ne nosi odgovornosti, razen, če je do zamud prišlo zaradi okoliščin, ki so posledica hude malomarnosti na strani družbe Enerkon.

10.10. Določba 10.8. glede odškodninske odgovornosti ne velja, kadar kot stranka pogodbe nastopa potrošnik.

11. Pogodbe, sklenjene na daljavo ali izven poslovnih prostorov družbe Enerkon

11.1 Družba Enerkon s strankami sklepa tudi pogodbe na daljavo ali izven poslovnih prostorov. Za pogodbe, ki so sklenjene na katerega od teh načinov, veljajo poleg ostalih še spodnja določila.

11.2 Pri pogodbi, sklenjeni na daljavo in pogodbi, sklenjeni izven poslovnih prostorov ima stranka pravico da družbo Enerkon v 14 dneh obvesti, da odstopa od pogodbe, brez da bi morala za to navesti razlog. Navedeni rok začne teči z dnem, ko stranka pridobi dejansko posest nad blagom. Če predmet pogodbe sestavlja več kosov blaga, začne navedeni rok teči z dnem, ko stranka pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga ali nad zadnjo pošiljko. Če je predmet pogodbe redna dostava blaga, začne navedeni rok teči z dnem, ko stranka prejme prvi kos blaga. Pri pogodbi, katere predmet je opravljanje storitev, začne navedeni odstopni rok teči z dnem sklenitve pogodbe. Prav tako začne odstopni rok teči z dnem sklenitve pogodbe, kadar gre za pogodbo o daljinskem ogrevanju ali pogodbo o digitalni vsebini, ki ni zapisana na otipljivem nosilcu.

11.3 Stranka je dolžna družbo Enerkon o odstopu od pogodbe obvestiti pisno po navadni pošti ali elektronski pošti. Izjava o odstopu od pogodbe mora biti jasna in nedvoumna.

11.3 Stranka nima pravice do odstopa od pogodbe kadar gre za pogodbo:

– o opravljanju storitev in podjetje obveznosti iz pogodbe v celoti izpolni, če se je opravljanje storitev začelo na podlagi izrecnega predhodnega soglasja stranke in je stranka predhodno privolila v izgubo pravice do odstopa od pogodbe;

– o dobavi zapečatenih avido- ali videoposnetkov in računalniških programov, če je stranka po dostavi odprla varnostni pečat;

– o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;

– pri kateri stranka izrecno zahteva obisk družbe Enerkon na svojem domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja

– o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi strankinega izrecnega predhodnega soglasja in s strankino privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

11.4 V primeru odstopa od pogodbe, stroški vračila blaga bremenijo stranko.

11.5. Določbe iz tega člena veljajo le pri poslovanju s potrošniki.

12. Odstop od pogodbe

12.1. V primeru kršitve posameznega ali več določil pogodbe ali teh splošnih pogojev ima družba Enerkon pravico takoj odstopiti od pogodbe brez posredovanja dodatnega roka za odpravo napak in odpovednega roka.

12.2. Prav tako ima Enerkon pravico odstopiti od pogodbe, v primeru, če stranka postane insolventna ali plačilno nesposobna, če ima blokirana sredstva na poslovnem računu več kot 15 dni, če je uveden ali zgolj predlagan postopek prisilne poravnave ali stečaja.

12.3. Določba 12.2. ne velja, kadar kot stranka pogodbe nastopa potrošnik.

12.4. Enerkon ima pravico do odstopa od pogodbe, če stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti, če družbi Enerkon daje neresnične podatke, ki otežujejo ali onemogočajo izpolnitev pogodbe, če je stranka zamudila prvotno pisno dogovorjeni rok za plačilo in če ne plača svojih obveznosti skladno s pogodbo in temi splošnimi pogoji.

12.5. Enerkon lahko od pogodbe odstopi tudi v primeru nastanka okoliščin, zaradi katerih je jasno, da stranka svojih pogodbenih obveznosti ne bo mogla izpolniti.

12.6. Stranka ima pravico do odstopa od pogodbe, če Enerkon namenoma ali iz hude malomarnosti povzroči nezmožnost izpolnitve pogodbe ali če Enerkon tudi v naknadno postavljenem roku ne izpolni svoje obveznosti.

12.7. Potrošnik ima pravico do odstopa od pogodbe, če Enerkon namenoma ali iz malomarnosti povzroči nezmožnost izpolnitve pogodbe ali če Enerkon tudi v naknadno postavljenem roku ne izpolni svoje obveznosti

12.8. V primeru, da po sklenitvi pogodbe nastanejo okoliščine, zaradi katerih je izpolnitev pogodbenih obveznosti ene stranke močno otežena, onemogočena ali se zaradi njih ne da več doseči namena same pogodbe, sme stranka, kateri izpolnitev obveznosti je zaradi takšnih okoliščin spremenjena, zahtevati razvezo pogodbenega razmerja. Klavzule o spremenjenih okoliščinah ni mogoče uveljavljati, če je stranka vedela ali bi morala vedeti, da bo do teh okoliščin prišlo in bi se jim lahko pravočasno izognila. Klavzula prav tako ne velja za spremembo okoliščin, ki ni bistvena za izpolnitev obveznosti. Če do spremenjenih okoliščin pride po izteku roka za izpolnitev pogodbenih obveznosti, sklicevanje nanje ni mogoče. Stranki se lahko dogovorita, da se pogodbena določila spremenijo in se pogodba ne razveže. V primeru razvezane pogodbe, vsaka stranka vrne ali poravna vse prejete storitve.

13. Poslovna skrivnost

13.1. Pogodbe, sklenjene med družbo Enerkon in stranko so poslovna skrivnost. Prav tako so poslovna skrivnost know how in vsi podatki, ki jih Enerkon posreduje stranki pred sklenitvijo pogodbe, kot so različni grafi, tabele, ceniki, poslovni/finančni podatki itd. Stranka se zavezuje ohranjati poslovne skrivnosti družbe Enerkon ves čas trajanja pogodbenega razmerja.

13.2. Podatke, katerih razkritje bi lahko močno škodilo družbi Enerkon, mora stranka kot poslovno skrivnost ohranjati še 5 let po preteku pogodbenega razmerja. V primeru kršenja poslovne skrivnosti je stranka odškodninsko in kazensko odgovorna. Pogodbeni stranki se lahko v pogodbi dogovorita za izjeme od teh določb.

14. Pritožbeni postopek

14.1. V primeru, da stranka ni zadovoljna z rešitvijo reklamacije, odgovorom na uveljavljanje pravic iz naslova garancije ali stvarne napake ali katerega drugega ugovora, ima možnost na družbo Enerkon nasloviti pritožbo.

14.2. Pritožba stranke mora biti pisna, poslana po navadni ali elektronski pošti. Pritožba mora vsebovati opis vseh dogodkov, ter opis rešitve, odgovora ali ravnanja zaposlenih družbe Enerkon, zaradi katerega je pritožba podana. Pritožba mora biti poslana najkasneje 14 dni po spornem dogodku.

14.3. Družba Enerkon bo pritožbo obravnavala v 30 dneh od prejema le-te. Pritožba bo obravnavana tako, da se bodo razjasnile vse okoliščine, po potrebi bodo svoje izjave podali tudi vključeni zaposleni družbe Enerkon.

14.4. Odgovorne osebe za reševanje pritožb so določene v internih aktih družbe Enerkon.

14.5. Po končanem postopku ugotavljanja okoliščin, bo odgovorna oseba stranko pisno obvestila o samem poteku pritožbenega postopka ter podala mnenje o upravičenosti pritožbe in morebitne predloge za razrešitev pritožbe. Odgovor na pritožbo predstavlja dokončno mnenje družbe Enerkon o pritožbi. Za vse nadaljnje postopke se uporabljajo določbe točke 15. teh splošnih pogojev.

14.6. Določbe iz te točke splošnih pogojev se uporabljajo zgolj pri poslovanju s potrošniki.

15. Uporaba prava in reševanje sporov

15.1. Ti pogoji so sestavni del vsake pogodbe, sklenjene z družbo Enerkon, tudi če se pogodba na njih izrecno ne sklicuje in je stranka z njimi seznanjena na kakršenkoli način.

15.2. Določba 15.1. za potrošnike velja zgolj, če se pogodba na njih izrecno sklicuje.

15.3. V primeru, da pogodba ne ureja posameznega razmerja ali področja, se uporabljajo ti pogoji. V primeru, da pogodba med stranko in družbo Enerkon določeno razmerje ureja drugače kot ti pogoji, veljajo določila pogodbe.

15.4. Za razlago teh prodajnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med družbo Enerkon in stranko, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta vse spore reševati na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma, pa je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji po sedežu družbe Enerkon.

15.5. Ti splošni pogoji so sestavni del študije, ki je bila opravljena s strani Odvetniške pisarne Petek, d.o.o., Dunajska 51, Ljubljana za družbo Enerkon in so avtorsko delo ter predmet avtorske zaščite. Prepovedana je vsakršna zloraba, uporaba, kopiranje, reprodukcija, ali kakršnokoli druga uporaba/zloraba predmetnih splošnih pogojev za komercialne ali nekomercialne namene. Za kršitev avtorskih pravic imata tako družba Enerkon kot Odvetniška pisarna Petek, d.o.o. pravico uveljavljati vse pravice zaščite avtorskega dela pod civilno in kazensko odgovornostjo. Kršitev avtorskih pravic predstavlja kaznivo dejanje po 147. in 148. členu KZ-1 in odškodninsko odgovornost najmanj v višini običajnega avtorskega honorarja povišanega za 200 % skladno s 168. členom ZASP. V kolikor je škoda višja od ugotovljenega zneska, se presežek lahko dodatno uveljavlja.

15.6. Ti splošni pogoji veljajo od 4. 11. 2016 do spremembe. Sprememba splošnih pogojev, upoštevajoč ZVPot-1, učinkuje od 26. 1. 2023 dalje.

Poslovna cona Žeje pri Komendi, 26. 1. 2023
Enerkon d.o.o.