SPLOŠNI SERVISNI POGOJI POSLOVANJA

1. Uvod

1.1. Predmetni servisni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni servisni pogoji) družbe Enerkon d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod javorji 4,    Komenda (v nadaljevanju Enerkon) so sestavi del vseh pogodb sklenjenih med družbo Enerkon in naročnikom servisnih storitev, kupcem ali drugo osebo (v nadaljevanju stranko), ki je v pravno poslovnem odnosu z družbo Enerkon. Določila teh splošnih servisnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, pravno poslovne izjave in druge pravno poslovne storitve, ki izhajajo iz poslovnega razmerja med družbo Enerkon in stranko.

1.2. Družba Enerkon d.o.o. posluje na sedežu družbe, ki je na naslovu Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod javorji 4, Komenda. Stranka se na družbo lahko obrne preko telefona na številko 01/8303470 ali elektronske pošte na naslov info@enerkon.si.

1.3. Ti splošni servisni pogoji so prevladujoči in v celoti nadomestijo drugačne ali nasprotujoče si kakršnekoli splošne pogoje stranke ali kakršnegakoli dokumenta, izdanega s strani stranke, s katerim Enerkon izrecno ne soglaša.

1.4. Ti splošni servisni pogoji predstavljajo pogodbo oz. sestavni del pogodbe (dogovora) o servisnih storitvah, sklenjenih med stranko in družbo Enerkon in se nanašajo na vsako naročilo stranke. S podpisom pogodbe ali drugačnim vstopom v pravno poslovno razmerje z družbo Enerkon stranka v celoti soglaša in se strinja s predmetnimi splošnimi servisnimi pogoji. Prav tako stranka izrecno priznava, da se za vsa pravna razmerja uporabljajo izključno pogodba in predmetni splošni servisni pogoji ali drugi splošni pogoji družbe Enerkon. Stranka je dolžna sprejeti predmetne splošne servisne pogoje v obliki kakršni so, če želi sodelovati in nastopati v pravno poslovnem razmerju z družbo Enerkon.

1.5. Ti splošni servisni pogoji veljajo poleg vseh ostalih predpisov, vključno s predpisi o varstvu potrošnikov.

1.6. Določila teh servisnih pogojev se uporabljajo za vse dejavnosti servisnih storitev servisne službe družbe Enerkon – vzdrževanje, servis in popravila vseh oblik tehničnega blaga in naprav, za katere je bila sklenjena pogodba o servisiranju ali izdano naročilo za opravljanje servisnih storitev na podlagi ponudbe. Stranka s podpisom pogodbe o servisiranju ali izdajo naročila za opravljanje servisnih storitev potrdi, da se izrecno strinja s temi servisnimi pogoji in soglaša z njihovo uporabo.

1.7. Ti splošni pogoji so objavljeni na spletni stani www.enerkon.si prav tako pa dostopni na sedežu družbe Enerkon, s čimer se šteje, da je stranka v celoti z njimi seznanjena.

1.8. Potrošnika splošni servisni pogoji zavezujejo le, če je bil o njihovem obstoju pred sklenitvijo pogodbe izrecno opozorjen v pogodbi ali ponudbi, predračunu ali kjerkoli drugje na način, ki je razumljiv in dostopen potrošniku.

1.9. Splošni servisni pogoji so zavezujoči v obliki in vsebini na dan sklenitve pogodbe. Razen kot je določeno v točki 1.11 (spodaj) so morebitne spremembe splošnih pogojev za stranko zavezujoče od dneva, ko je stranka z njimi seznanjena.

1.10. Enerkon se zavezuje, da bo zadnja sprememba splošnih servisni pogojev objavljena na strani www.enerkon.si z datumom njene uveljavitve oz. spremembe (čistopis) in da bodo stranke oz. njihovi pravni zastopniki na primeren način obveščene o vsakršni spremembi splošnih pogojev (po elektronski ali navadni pošti, telefonsko ali na drug način, ki ga izrecno dogovorita Enerkon in stranka). Z objavo sprememb splošnih pogojev na strani www.enerkon.si in prejemom obvestila o spremembi ter nadaljnjo uporabo storitev družbe Enerkon se stranka strinja in soglaša, da je s tem sprejela spremenjene splošne servisne pogoje, tudi če ni eksplicitno seznanjena z njimi s strani družbe Enerkon.

1.11. V primeru, da stranka ne soglaša s spremembo splošnih servisnih pogojev, je dolžna v 8 dneh po prejemu obvestila o spremembi o tem obvestiti Enerkon s pisno izjavo. Če stranka v navedenem roku ne sporoči, da ne soglaša s spremembo splošnih servisnih pogojev, se šteje, da s spremembo soglaša. V primeru, da stranka zavrne soglasje k takim spremembam, še naprej veljajo splošni servisni pogoji, ki so veljali na dan sklenitve pogodbe, hkrati ima Enerkon, v tem primeru, pravico da odstopi od pogodbe.

1.12. Stranka lahko kadarkoli pisno zahteva (elektronsko ali preko pošte), da ji Enerkon pošilja obvestila po elektronski pošti, vedno kadar pride do spremembe splošnih servisnih pogojev z obvestilom, kjer so spremenjeni splošni servisni pogoji objavljeni in dosegljivi. Enerkon in stranka soglašata, da se šteje, da je stranka na seznamu za posredovanje obvestila, ko Enerkon stranko o tem obvesti preko elektronske pošte.

1.13. Za potrošnike so spremenjeni splošni servisni pogoji zavezujoči pod pogojem, da je potrošnik v njih pristal s pisno izjavo, pogodbo ali aneksom. V nasprotnem primeru za potrošnike veljajo tisti splošni servisni pogoji, ki so veljali v času sklenitve pogodbe med družbo Enerkon in potrošnikom.

1.14. Poleg teh splošnih servisnih pogojev se za nakup in prodajo blaga, materiala, storitev in drugih nakupov, ki se izvajajo ob ali v povezavi s servisnimi storitvami, uporabljajo splošni prodajni pogoji družbe Enerkon, objavljeni na www.enerkon.si, prav tako pa so dostopni na sedežu družbe Enerkon. Stranka glede teh določb izrecno izjavlja, da je prebrala oz. je seznanjena s splošnimi prodajnimi pogoji družbe Enerkon ter jih v celoti sprejema kot del pogodbe z družbo Enerkon.

1.15. V družbi Enerkon sta glede servisnih storitev odgovorna vodja servisa in tehnični direktor in/ali druga oseba, ki je določena v pogodbi ali obvestilu stranki. Drugi delavci (npr. komercialisti, serviserji…) pa ne morejo dajati ustnih ali pisnih strokovnih ocen in/ali izjav, niti se stranka na taka mnenja, izjave, tudi če so dana, ne more zanašati oz. jih sprejemati kot strokovno veljavna. Enerkon ne odgovarja za izjave nepooblaščenih delavcev na družbi Enerkon in ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s tem.

1.16. Enerkon ima pravico, da opravljanje servisnih storitev ali druge dejavnosti prenese na tretjo osebo – zunanjega pogodbenega podizvajalca, ki te storitve ali dejavnosti opravlja v imenu in za račun družbe. Podizvajalec mora biti v pogodbi izrecno opredeljen. V tem primeru stranka soglaša, da je edini odgovoren za kvalitetno opravljeno delo podizvajalec, pri čemer se Enerkon zaveže, da bo izbiral podizvajalce ki so kvalitetni (skrbnost v izbiri). Enerkon se zaveže, da bo v pogodbi s podizvajalcem le-tega zavezal na odškodninsko odgovornost v odnosu do stranke. Enerkon ne odgovarja za napake in/ali škodo, ki nastane v posledici ne izvedbe ali pomanjkljive izvedbe servisnih del s strani podizvajalca, če je storil vse potrebno skladno s to točko teh splošnih pogojev.

1.17. V kolikor posamezna določba ni opredeljena v teh splošnih servisnih pogojih se subsidiarno uporabljajo in veljajo splošni prodajni pogoji družbe Enerkon. Stranka se v celoti strinja in soglaša s subsidiarno uporabo pravil splošnih prodajnih pogojev in izrecno izjavlja, da je z njimi seznanjena.

1.18. V primeru, da bi bila posamezna določba v pogodbi ali splošnih servisnih pogojih neveljavna ali neizvedljiva ali če bi nastala pravna praznina, to ne vpliva na ostala določila v pogodbi ali splošnih pogojih pri čemer sta pogodbeni stranki soglasni, da se namesto neveljavne ali neizvedljive ali neobstoječe določbe, uporablja določba, ki je najbližja namenu ali cilju pogodbe.

1.19. V primeru, da so ti splošni pogoji v nasprotju (konfliktu) z drugimi splošnimi pogoji družbe Enerkon ali pravili, se uporabi tista določba splošnih pogojev, ki je specialnejša v konkretnem primeru (lex specialis).

1.20. Družba Enerkon in stranka lahko v pogodbi izključita uporabo posameznih določil splošnih servisnih pogojev in v tem primeru veljajo dogovorjena določila v pogodbi, v nasprotnem primeru pa veljajo predmetni splošni servisni pogoji.

1.21. V kolikor so ti splošni servisni pogoji v nasprotju s predpisi o varstvu potrošnikov – fizičnih oseb, se ta pravila v tisti določbi ali delu ne uporabljajo in velja  predmetni predpis v delu, ki je v nasprotju s temi splošnimi pogoji.

2. Uporaba pojmov

2.1. Stranka je fizična ali pravna oseba (kupec, naročnik ipd), ki je v pravno poslovnem razmerju z družbo Enerkon, ne glede na njeno pravno formo ali statusno obliko.

2.2. Potrošnik je stranka – fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago ali storitve družbe Enerkon za namene izven njene poklicne ali pridobitne dejavnosti.

2.3. Ponudba je enoten izraz za ponudbo, predračun ali drugo obliko predloga za sklenitev  pogodbe, ki je dan s strani družbe Enerkon stranki.

2.4. Naročilnica je dokument ali pisno/elektronsko ali drugačno obvestilo s katerim stranka potrjuje ponudbo in/ali predračun ter sklenitev pogodbe.

2.5. Pogodba  je pisni sporazum, ki je sklenjen med dvema pravnima subjektoma, to je med družbo Enerkon in stranko. Za sklenitev pogodbe se šteje tudi ponudba ali predračun podan s strani družbe Enerkon, ki je sprejet s strani stranke. Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del vsake pogodbe.

2.6. Predmet pogodbe je lahko:

  • prodaja in servis blaga predstavljajo vsi artikli iz prodajnega asortimana družbe Enerkon ali drugo blago, ki ga Enerkon servisira,
  • sistemske rešitve– EnerPisT, EnerWEB, EnerDel
  • druge storitve, ki jih družba Enerkon opravlja v povezavi s prejšnjimi alinejami,
  • vsi drugi dogovori,  ki jih skleneta Enerkon in stranka.

2.7. Kraj izpolnitve je enoten izraz za izpolnitev obveznosti, servis, montaža ali dobava blaga s katero družba Enerkon izpolni svojo obveznost po pogodbi.

2.8. Vsa obvestila stranki glede dobave predmeta pogodbe, sklenitve, odstopa od pogodbe ali drugih informaciji daje Enerkon preko elektronske pošte (ki jo je stranka posredovala), navadne pošte, telefonskih pogovorov, ki jih Enerkon snema ali drug način, ki ga izrecno dogovorita stranka in Enerkon, pri čemer se šteje za datum oddaje datum, ko začnejo teči roki (oddajna teorija).

2.9. Delovni čas družbe Enerkon je med 7.00 in 15.00 uro.

2.10. Delo izven delovnega časa družbe Enerkon je od 15.00 do 20.00 ure in od 06.00 do 07.00 ure. Delo izven delovnega časa se lahko opravlja po predhodnem izrecnem dogovoru in ob upoštevanju cenika družbe Enerkon za delo izven delovnega časa.

2.11. Nujna – urgentna dela so dela, ki se izvajajo izven rednega in/ali izrednega delovnega časa in sicer ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih, ponoči ali v drugih primerih v rednem ali izrednem delovnem času, ko stranka želi takojšno pomoč. Nujna dela se obračunajo po ceniku družbe Enerkon.

3. Splošne določbe

3.1. Stranka je dolžna obvestiti Enerkon o vseh podatkih in dejstvih, ki so pomembni za vzpostavitev in nadaljevanje pravno poslovnega odnosa, pri čemer so zlasti pomembni podatki o spremembi prebivališča ali sedeža stranke, sprememba lastniške strukture stranke, sprememba pravnoorganizacijske oblike stranke, nastop stanja, ki kaže na insolventnost (plačilno nesposobnost) stranke, ne glede na to ali so podani zakonski pogoji za uvedbo stečaja ali prisilne poravnave in drugi podatki, dogodki in stanja, ki lahko vplivajo na pravno poslovno razmerje med družbo Enerkon in stranko.

3.2. Potrošnik, ki ima do družbe Enerkon poravnane vse obveznosti, je oproščen vseh dolžnosti iz zgornjega odstavka.

3.3. Enerkon si pridržuje pravico, da zahteva od stranke dokazilo o njenem premoženjskem stanju. Stranka izrecno soglaša, da bo na zahtevo družbe Enerkon, brez odlašanja predložila podatke o svojem premoženjskem stanju, lastniški strukturi, pravno organizacijskem statusu, predložila morebitna jamstva, ki so določene s pogodbo, ponudbo ali temi splošnimi pogoji.  V kolikor tega stranka ne stori, slednja izrecno dovoljuje, da Enerkon pridobi te podatke pri osebah, ki s temi podatki razpolagajo. Prav tako stranka pooblašča osebe, pri katerih so ti podatki, da omogočijo družbi dostop in vpogled v te podatke ter se zato izrecno odpoveduje tajnosti in varovanju teh podatkov proti družbi Enerkon ter od nje pooblaščenim osebam. Enerkon se zavezuje, da bo te podatke uporabil zgolj v te namene pridobivanja podatkov za sklenitev pogodbe in jih ne bo kakorkoli zlorabil. V kolikor Enerkon ne pridobi ustreznih podatkov ali jih stranka ne predloži, Enerkon ni dolžan skleniti pogodbe oziroma vstopiti v pravno poslovno razmerje s stranko.

3.4. Pri poslovanju s potrošniki, določba zgornjega odstavka ne velja.

3.5. Vse listine zapisi, risbe, tehnična dokumentacija in druga dokumentacija povezana s predmetom pogodbe so in ostanejo v lasti družbe Enerkon tudi po sklenitvi pogodbe, razen, če je Enerkon izdal pisno dovoljenje za uporabo teh materialov s strani stranke. V primeru, da Enerkon izda soglasje za uporabo te dokumentacije, se stranka zavezuje, da bo omenjeno dokumentacijo uporabljala izključno v namene vzdrževanja in nima pravice fotokopiranja in distribucije predmetne dokumentacije. Stranka soglaša in je izrecno seznanjena, da omenjena dokumentacija predstavlja poslovno skrivnost družbe Enerkon.

3.6. Če v pogodbi med družbo Enerkon in stranko ni dogovorjeno drugače, si Enerkon pridružuje lastninsko, avtorsko ter sorodne pravice, do katerihkoli in vseh dokumentov, vključno z (a ne neomejeno na) načrti, risbami in skicami, ki so potrebni ali zagotovljeni v zvezi s sklenitvijo in ali izvrševanjem pogodbe.

3.7. Vse specifikacije in informacije, ki se nanašajo na težo, dimenzije, ceno, volumen, tehnične ali druge podatke, navedene v katalogih, ponudbah, reklamah, oglasih, fotografijah, cenikih, ali drugih podobnih oblikah se štejejo zgolj kot vodiči oziroma informacije, ki niso nujne točne in zavezujoče. Te informacije nikakor ne predstavljajo zavezujoče ponudbe za Enerkon, niti se stranka ne more sklicevati na te oblike zapisov ali oglaševanja, ampak to velja zgolj za konkretno ponudbo ali že sklenjeno pogodbo. Enerkon si pridružuje pravico do spremembe specifičnosti ali informacij iz te točke, brez predhodnega obvestila stranki, obvezujoči pa so zgolj v primeru, če so določeni v pogodbi.

3.8. Enerkon pri poslovanju s potrošniki zavezujejo navedbe v oglaševalskih sporočilih o cenah, lastnostih blaga in garancijskih pogojih. Cene v oglaševalskih sporočilih so označene v evrih in vsebujejo DDV.

3.9. Tehnični podatki in izdelki, ki so predmet prodaje, se lahko spremenijo in izboljšajo brez predhodne najave, kar velja tudi za že naročene izdelke.

4. Opravljanje servisnih storitev

4.1. Stranka je dolžna Enerkon obvestiti o vseh podatkih in dejstvih, ki so pomembni za izvedbo servisa blaga. Stranka je dolžna obvestiti Enerkon zlasti o lastnostih blaga, ki ne deluje in čim bolj podrobno pojasniti kakšne težave se pojavljajo pri uporabi in/delovanju blaga. Stranka mora izrecno navesti v kolikor želi, da se določena napaka ali pomanjkljivost ne odpravi, sicer se šteje, da želi, da se odpravijo vse odkrite napake/pomanjkljivosti na blagu.

4.2. V primeru, da stranka ni lastnik prostorov v katere se vstopa za izvedbo servisa se Enerkon in stranka dogovorita, da mora biti pri servisu blaga prisoten lastnik prostora oz. njegov zakoniti zastopnik. V kolikor lastnik ni prisoten stranka izrecno izjavlja in jamči, da ima soglasje lastnika prostora ali njegovega  zakonitega zastopnika za izvedbo servisa v kolikor je tako soglasje potrebno. Stranko v primeru njene odsotnosti lahko zastopa druga polnoletna oseba, ki mora imeti izrecno pooblastilo za zastopanje pri servisiranju. Pooblastilo je lahko dano tudi z izjavo dano preko elektronske ali navadne pošte. V tem primeru je pooblaščenec odgovoren za kvalitetni prevzem blaga.

4.3. V primeru, da ob prihodu servisne službe na kraj servisa ni prisotnega lastnika, stranke ali polnoletnega pooblaščenca, servisna služba ne opravi servisa, pri čemer Enerkon v tem primeru zaračuna stroške prihoda in/ali eventualnega čakanja skladno s svojim cenikom.

4.4. Enerkon in stranka skleneta pogodbo o servisiranju blaga. Stranki se o času in kraju izvedbe samega servisa dogovorita sproti. Stranka je dolžna zagotoviti vse pogoje za uspešno opravljanje servisne storitve. Blago, ki bo predmet servisiranja mora biti servisni službi na razpolago ob dogovorjenem terminu in kraju, servisni službi pa mora biti omogočen tudi dostop do vseh ostalih naprav ali objektov, ki so potrebni za izvedbo servisa.

4.5. Stranka in Enerkon se lahko dogovorita, da se servis določenega blaga opravlja na naslovu/sedežu stranke in ne servisne službe. Dodatne stroške, ki družbi Enerkon nastanejo z opravljanjem servisa na naslovu/sedežu stranke, nosi stranka. Kadar se servis opravlja na naslovu/sedežu stranke, je stranka po potrebi dolžna zagotoviti ustrezne prostore za opravljanje servisa. Stranka mora zagotoviti ustrezno tehnično pomoč, zlasti dati na voljo svoje tehnično/pomožno osebje, ki je zadosti usposobljeno za opravo spremljajočih del, ki so potrebna, da se izvede servisna storitev s strani družbe Enerkon. Pomožno osebje mora ravnati po navodilih servisne službe, pri čemer pa servisna služba ne odgovarja za ravnanje pomožnega osebja. Stranka mora zagotoviti tudi ustrezne tehnične pripomočke, blaga za transport, elektriko, vodo, ustrezne priključke ter druga potrebna sredstva. Stranka mora poskrbeti, da z opravljanjem servisa ne bo zamud, da se dela pričnejo skladno z dogovori.

4.6. V kolikor ima stranka pripravljene posebne smernice ali navodila, ki jih servisna služba mora upoštevati pri opravljanju servisa, je servisno službo na to dolžna obvestiti takoj oz. predno servisna služba začne s popravilom. V nasprotnem primeru morebitne stroške zaradi napačnih navodil in smernic plača stranka. Enerkon lahko stranki zaračuna dodatne stroške v primeru zamud, ki niso posledica ravnanja servisne službe. Stranka je dolžna poskrbeti za ustrezno varnost servisne službe pri delu, skladno z vsemi predpisi o varnosti na delovnem mestu, v kolikor na delovnem mestu stranke obstajajo določeni posebni varnostni ukrepi, je stranka servisno službo dolžna o njih pravočasno obvestiti.

4.7. Stranka odgovarja za vsako škodo, ki bi servisni službi nastala zaradi opustitve naštetih ravnanj. Stranka odgovarja za vso škodo, ki nastane družbi Enerkon  ali tretjim osebam, kot posledica strankinega malomarnega ali namernega ravnanja. Servisna služba ima pravico, ne pa tudi dolžnost, da kljub neizpolnitvi obveznosti stranke ali njenim kršitvam teh pogojev, opravi vse potrebne ukrepe sama, ali pa to prepusti tretji osebi, vse na stroške stranke. Enerkon ima pravico, da od stranke zahteva povrnitev škode, ki mu nastane zaradi ravnanja stranke.

5. Servisne storitve

5.1. Servisne storitve družbe Enerkon so vse servisne storitve blaga iz prodajnega programa, vključno s servisom, pri katerem je potrebna prodaja, zamenjava, vgradnja blaga iz prodajnega programa, servisne storitve tehnično ekvivalentne opreme drugih proizvajalcev in vse servisne storitve, za katere se pogodbeni stranki dogovorita.

5.2. Ob sprejemu izdelka v servis, bo stranka obveščena o predvideni ceni za to storitev. Enerkon bo zagotovil popravilo izdelka, če gre za napako v sami izdelavi izdelka ali v materialih, ki so vgrajeni v izdelek. Servisna popravila načeloma ne zajemajo popravila okvar, ki nastanejo zaradi okvare ali nezdružljivosti programske opreme, ki je zapisana oz. nameščena na izdelek, lahko pa se Enerkon in stranka o tem dogovorita.

5.3. Enerkon zagotovi tako nadomestne/rezervne dele za popravilo kot popravilo samo. Enerkon ima pravico uporabljati nove kot obnovljene nadomestne/rezervne dele. Stranka ima možnost, da star zamenjani del brezplačno odsvoji/prepusti družbi Enerkon, ki se zaveže, da bo star del ustrezno in skladno s predpisi zavaroval/uničil. Stranka v tem primeru ne nosi nobene odgovornosti glede nadaljnje uporabe ali uničenja dela, ki je bil zamenjan. V primeru, da stranka zahteva vračilo zamenjanega dela in zakon to dopušča, ji Enerkon vrne tudi del, ki ga je na izdelku nadomestil (stari del), stranka pa  zaveže, da bo družbi Enerkon poravnala stroške maloprodajne cene za novi izdelek in stroške dobave.

5.4. Enerkon nudi več možnosti servisiranja oz. popravila izdelka. Stranka lahko izdelek za popravilo pošlje tudi po pošti, pri čemer stranka sama krije stroške poštnine in embalaže. Kadar gre za popravilo/zamenjavo dela, ki jo stranka želi opraviti sama, Enerkon stranki izroči ali pošlje nadomestni/rezervni del skupaj z navodili za popravilo oz. nadomestilo. Enerkon v tem primeru ne jamči za kvaliteto popravila.

5.5. Enerkon v določenih primerih, ki so dogovorjeni s pogodbo omogoča storitev nakup novega blaga, pri čemer se v kupnino všteje vrednost blaga (staro za novo), ki ga stranka izroči družbi Enerkon. Enerkon ima izključno pravico odločanja ali bo staro blago zamenjalo za novo in kakšno ceno bo priznal staremu blagu. V tem primeru. Enerkon postane lastnik starega blaga, ki je bil vračunan v ceno za nakup novega blaga. Enerkon se zavezuje, da bo staro blago stranke hranil 3 mesece, pri čemer ima stranka možnost, da v roku omenjenih 3 mesecev zahteva odkup blaga, ki ga je dala v zamenjavo staro za novo, po ceni, ki ji je bila priznana s strani družben Enerkon. Enerkon ima v tem primeru pravico zaračunati stroške hrambe po svojem ceniku. V kolikor se stranka z višino cenitve starega blaga ne strinja ima možnost odstopiti od dogovora za nakup staro za novo in kupiti blago skladno s cenikom in dogovorom z družbo Enerkon.

5.6. Enerkon in stranka soglašata, da so možni načini oddaje izdelka na servis; osebno na sedež družbe Enerkon, prevzem izdelka na sedežu stranke, s strani družbe Enerkon, proti plačilu storitve; po pošti ali z drugim dostavljalcem.

5.7. Enerkon ima pravico, da stranki zaračuna stroške diagnosticiranja/pregledovanja težave izdelka, kadar:

  • izdelek pregleda in ugotovi, da ne potrebuje servisa oz. popravila;
  • kadar po pregledu ugotovi, da je prišlo do okvare zaradi nameščanja neskladne programske opreme s strani stranke ali tretje osebe;
  • kadar je potrebno popravilo delov, ki jih Enerkon ne prodaja, niti niso blagovna znamka podjetja,
  • kadar ugotovi, da bodo potrebna dodatna dela ali dodatni nadomestni/rezervni deli, stranka pa se s tem ne strinja,
  • kadar popravilo ni možno, ker je bila uničena ali odstranjena serijska številka izdelka ali je bil izdelek uničen zaradi zlorabe, zanemarjanja, požara, potopitve v vodo ali drugih podobnih primerih,
  • v primerih, ko se stranka ne odloči za popravilo izdelka.

5.8. V primerih iz prejšnje točke bo Enerkon takšen izdelek vrnil stranki brez, da bi ga popravil in mu zaračunal stroške ugotavljanja napake oz. okvare.

6. Servisni pogoji in roki

6.1. Rok za popravilo – servisiranje predmeta pogodbe začne teči z dnem, ko Enerkon prejme vse dokumente, potrdila in morebitna dovoljenja, ki jih mora družbi Enerkon priskrbeti stranka ter plačilo morebitnega predračuna ali avansa skladno s pogodbo ali ponudbo. Dobavni rok za servis v nobenem primeru ne začne teči preden niso jasno določena vsa sporna vprašanja glede cene, plačil, dobavnih rokov, prodajnih pogojev in drugih posebnosti pogodbe, ki so pomembni za dobavo predmeta pogodbe.

6.2. Enerkon se zavezuje, da bo izvedel servis blaga za katerega je bila sklenjena pogodba, v roku določenim s pogodbo.

6.3. Enerkon v nobenem primeru objektivno ali subjektivno ne odgovarja za dobavo blaga na katerega nima vpliva. Enerkon si bo prizadeval storiti vse potrebno, da se dobava blaga opravi čim hitreje in da bo stranko sproti in redno obveščal o morebitnih zamudah dobave s strani dobavitelja, v nobenem primeru pa Enerkon ne odgovarja za zamudo ali morebitno nedostavljivost določenega blaga, če gre za razloge na strani dobavitelja. Ne glede na navedeno pa Enerkon odgovarja za skrbnost v izbiri dobavitelja in mora storiti vse potrebno, da bo izbira kvalitetna.

6.4. Enerkon nikoli ne odgovarja za zamudo ali neizvedbo servisnih storitev v primeru vojn, izgredov, demonstracij, vladnih intervencij, požara, povodja in drugih naravnih nesreč, uvoznega ali izvoznega embarga ali drugih kakršnihkoli podobnih razlogov ali razlogov višje sile na katere Enerkon ne more vplivati.

6.5. V vseh zgoraj navedenih razlogih zamude se čas dobave zaustavi za čas  trajanja zgoraj omenjenih razmer, po preteku razmer pa roki tečejo naprej od njihove prekinitve dalje.

6.6. V primeru, da se servis odloži za več kot 3 mesece imata tako Enerkon kot stranka pravico, da odstopita od pogodbe pri čemer se taka odpoved oziroma odstop od pogodbe ne šteje za kršitev pogodbe.

6.7. V primeru, da po sklenitvi pogodbe oziroma po potrditvi ponudbe s strani družbe Enerkon, pride do sprememb naročil s strani stranke, bodisi da pride do drugačnih bodisi novih zahtev glede predmeta pogodbe, je potrebno pridobiti soglasje družbe Enerkon za spremembo naročila ali pogodbe ali sprejeti novo pogodbo z upoštevanimi spremenjenimi, dopolnjenimi pogoji (npr. cena, predmet pogodbe, čas…).

6.8. Enerkon lahko dobavi tudi del predmeta pogodbe po posameznih sklopih in je v tem primeru upravičen do obračuna in plačila posameznih delov. Vsaka delna dobava se šteje kot samostojni posel.

6.9. V primeru, da Enerkon zamuja z izpolnitvijo obveznosti iz razlogov, ki so na njegovi strani, je stranka upravičena, do škode v pavšalnem znesku v višini 0,3% na teden v vrednosti tistega dela predmeta pogodbe, ki je zaradi zamude ali v skladu s pogodbo ni mogla pravočasno koristiti, toda največ 3% neto zneska naročila.

6.10. Pri poslovanju s potrošniki velja, da je Enerkon zavezan k zagotavljanju popravil, vzdrževanja blaga, nadomestnih/rezervnih delov in priklopnih naprav za blago, za katerega je izdana obvezna garancija za najmanj eno leto, še vsaj tri leta po preteku garancijske dobe.

7. Prevzem predmeta pogodbe

7.1. Stranka ima po prevzemu blaga, ki je bila predmet servisiranja, dolžnost opraviti pregled blaga. Morebitne reklamacije opravljenih storitev je stranka dolžna družbi Enerkon sporočiti pisno takoj oz. najkasneje v roku 3 dni od prevzema blaga. Če stranka ne reklamira opravljenih storitev, se šteje, da je prevzem opravljen brez napak, stranka pa s tem izgubi pravico do uveljavljanja katerihkoli zahtevkov iz tega naslova. Po končanju del bo Enerkon stranki predložil zapisnik porabe delovnega časa za opravljanje servisne storitve. Stranka lahko na zapisnik poda pripombe v pisni obliki najkasneje v 3 dneh od predložitve.

7.2. V kolikor stranka, lastnik, zakoniti zastopnik ali pooblaščenec oz. katerakoli tretja oseba, ki se je dovolila izvedbo servisa, ne želi prevzeti predmeta servisa, ima Enerkon pravico fotografirati predmet servisiranja in po potrebi njegovo morebitno umeščenost v prostoru. Stranka oz. ostale osebe omejene v tej točki izrecno dovoljujejo, da se omenjene fotografije opravijo za potrebe dokazila, da je bila izvedba servisa opravljena, pri čemer je dovoljeno fotografirati tudi stavbo in prostor, kot celoto, zaradi dokazovanja, da je bila servisna storitev opravljena. V primeru izrecne preprečitve izvedbe fotografiranja se šteje, da je stranka soglašala z izvedenim servisom in na izvedbo oz. servis nima pripomb.

7.3. Reklamacijo stranka posreduje na reklamacije@enerkon.si ali po navadni pošti. Končni potrošnik poleg navedenih načinov, lahko reklamacijo na blago ali na opravljeno storitev poda tudi ustno, pri čemer se za ustno prijavo reklamacije šteje prihod končnega potrošnika na sedež družbe Enerkon v njenem rednem delovnem času in podaja reklamacije ustno na zapisnik, ki ga sestavi pooblaščenec družbe Enerkon. Družba Enerkon je ne glede na način prijave reklamacije potrošniku dolžna izdati potrdilo o reklamaciji, v kolikor je narava reklamacije takšna, da se potrdilo lahko izda. Telefonski klic se ne obravnava kot ustna reklamacija in po njem se postopek reševanja ne more pričeti.

7.4. Potrošnik lahko reklamacijo posreduje družbi Enerkon v roku 2 mesecev od dneva, ko je bila storitev opravljena, v vseh primerih, razen v primeru reklamacije rezultatov delitev stroškov ogrevanja in letnih poročil na področju delitev stroškov ogrevanjain vode. V primeru reklamacij rezultatov delitev stroškov ogrevanja in letnih poročil na področju delitev stroškov ogrevanja in vode, je rok za podajo reklamacije na deleže in delitve za stranke, vključujoč končne potrošnike, največ 15 dni od datuma prejema poročila o stroških za toploto, in skladno s predhodnim dogovorom s posameznim upravnikom. Po preteku tega roka, družba Enerkon reklamacij ne sprejema.

7.5. Če stranka servisirane naprave ne prevzame v roku 15 dni, ji Enerkon sme zaračunati stroške skladiščenja (skladno s splošnimi prodajnimi pogoji objavljeni na www.enerkon.si.

7.6. Predmet pogodbe je treba izpolniti v kraju, ki je dogovorjen v pogodbi oziroma ponudbi. Če kraj izpolnitve ni določen v pogodbi ali ponudbi se Enerkon in stranka lahko o tem naknadno dogovorita. Če dogovora ni mogoče doseči odločitev o tem kje se izvede dobava sprejeme Enerkon in pri tem upošteva želje stranke po lastnem preudarku, ob upoštevanju, da se vse dobave izven sedeža družbe Enerkon plača stranka.

7.7. Stranka vedno lahko zahteva, da se izpolnitev opravi v delovnem času in na sedežu družbe Enerkon oz. tam, kjer se predmet pogodbe nahaja, če le-ta ni hranjen na sedežu družbe Enerkon.

7.8. Stranka je dolžna prevzeti predmet pogodbe najkasneje v roku 15 dni, po prejemu pisnega obvestila družbe Enerkon, skladno s prejšnjimi točkami glede kraja dobave/izpolnitve. Če ni dogovorjen točen čas dobave ali prevzema blaga ima to pravico za določitev točnega časa družba Enerkon. Enerkon mora v tem primeru obvestiti stranko na način dogovorjen v točki 2.8 teh servisnih pogojev, kje in ob katerem časovnem terminu bo blago izročeno stranki.

7.9. V primeru, da stranka iz kakršnegakoli razloga ne prevzame predmeta pogodbe na sedežu družbe Enerkon ali na drugem dogovorjenem kraju, skladno s pogodbo in temi pogoji, v roku 15 dni iz prejšnje točke, se Enerkon in stranka dogovorita, da Enerkon hrani kupljeno blago nadaljnjih 6 mesecev v svojem skladišču ali v skladišču na zunanji lokaciji. Vse stroške hrambe, ki jih ima Enerkon ali zunanji izvajalec v omenjenem 6 mesečnem roku, je dolžna poravnati stranka ob prevzemu predmeta pogodbe. Če stranka teh stroškov ne poravna, ima Enerkon retencijsko pravico, skladno z naslednjimi določbami teh splošnih pogojev.

7.10.  Stranka ne nosi stroškov hrambe, če je do zamude roka iz točke 7.5. prišlo zaradi kršitve dolžne skrbnosti družbe Enerkon in stranka ni bila na način dogovorjen v točki 2.8 teh servisnih pogojev obveščena o kraju in času izpolnitve/dobave. V tem primeru stroški hrambe za stranko nastajajo po obvestilu o kraju in času izpolnitve.

7.11. V primeru, da se predmet pogodbe hrani na sedežu družbe Enerkon, ima Enerkon pravico zaračunavati stroške hrambe po ceniku družbe Enerkon. V primeru, da se predmet pogodbe hrani pri zunanjem izvajalcu, se stroški hrambe zaračunajo po ceniku izvajalca. Po preteku 6-mesečnega roka hrambe ima Enerkon pravico prodati predmet pogodbe na trgu z javno dražbo ali »pod roko«, na način, določen s predpisi, in iz dobljenega zneska poplačati stroške nabave, hrambe, škodo in morebitne druge stroške, eventualni presežek oz. razliko do plačane cene pa vrne stranki. V primeru prodaje predmeta pogodbe bo Enerkon o tem na način dogovorjen v točki 2.8. teh servisnih pogojev pisno obvestil stranko najmanj 8 dni pred nameravano prodajo.

7.12. Enerkon si bo prizadeval storiti vse potrebno za vračilo presežka plačanega denarja stranki. Če stranka po dveh ali več pozivih in v roku, ki ne sme biti krajši od 3 mesecev po prejemu prvega obvestila o nakazilu presežka denarja iz prodaje, ne obvesti družbe Enerkon, kam se nakaže presežek denarja od prodaje, Enerkon ni več dolžan vračati omenjenega presežka denarja. V času strankine zamude ne tečejo zamudne obresti.

7.13. Enerkon ni dolžan upoštevati 6-mesečnega roka hrambe, če se ugotovi, da stranka postane insolventna oz. plačilno nesposobna poravnavati svoje obveznosti ali če se ugotovi, da ima blokirana sredstva na računu več kot 15 dni. V tem primeru lahko Enerkon predmet pogodbe takoj proda in si s tem poplača stroške v zvezi s predmetom pogodbe.

7.14. Stranka se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom (odškodninskim in drugim), zoper Enerkon v primeru, če ne prevzame predmeta pogodbe po lastni krivdi ali zaradi okoliščin, ki izhajajo iz njene sfere.

7.15. Nevarnost naključnega uničenja ali naključnega poškodovanja predmeta pogodbe preide na stranko z izročitvijo predmeta pogodbe oziroma najkasneje s potekom dobavnega roka, ki je določen s pogodbo in temi splošnimi pogoji, če je stranka s svojim ravnanjem prišla v zamudo s potekom roka.

8. Nadomestni/rezervni deli

8.1. Stranka plača dobavljene nadomestne/rezervne dele skladno z veljavnim cenikom ali na podlagi dogovora med družbo Enerkon in stranko. Nadomestnih/rezervnih delov, ki so bili proizvedeni ali nabavljeni po naročilu, ni mogoče zamenjati oz. vrniti. V primeru, da želi stranka vrniti naročene in dobavljene nadomestne/rezervne dele, lahko to stori le s pisnim soglasjem družbe Enerkon in proti plačilu 20% cene nadomestnega/rezervnega dela po ceniku, povečane za stroške embalaže in transporta.

8.2. Enerkon odgovarja le za nadomestne/rezervne dele, ki jih je dobavil in vgradil sam. Enerkon ne nosi odgovornosti za nadomestne/rezervne dele, ki jih stranka vgradi sama ali preko tretje osebe. Če se stranki s pogodbo ne dogovorita drugače, je stranka sama odgovorna za ustrezno odlaganje materialov in odpadkov, ki nastanejo pri servisiranju, vključno z nevarnimi odpadki, kot so stara olja, baterije ipd.

8.3. V primeru, da se Enerkon v pogodbi ali enostranski izjavi zaveže, da nosi stroške za odpadno embalažo, baterije, odpadno elektronsko opremo ipd., stranka ne nosi odgovornosti materiale in odpadke iz prejšnje točke teh splošnih pogojev.

9. Cene in plačilni pogoji

9.1. Enerkon in stranka se dogovorita za ceno storitve skladno s cenikom družbe Enerkon ali skladno s ponudbo oziroma pogodbeno dogovorjeno ceno. Za vse cene, kjer ni dogovorjeno ali je upoštevan davek na dodano vrednost ali ne, se šteje da so neto cene, torej brez davka na dodano vrednost. V kolikor je v pogodbi, ponudbi ali ceniku navedena neto cena (brez upoštevanja davka na dodano vrednost), se šteje, da je tej ceni potrebno prišteti še davek na dodano vrednost, sicer pa ne.  V primeru davčne prevalitve davka na dodano vrednost na stranko, ki je davčni zavezanec, se davek na dodano vrednost ne obračuna/zaračuna. Cene v ceniku veljajo FCO Enerkon. Prevoznina, zavarovanje in morebitni špedicijski stroški od skladišča Enerkon gredo v breme naročnika. Blago se dobavi na način, ki ga Enerkon smatra za najprimernejšega, pri čemer ne jamči, da je najcenejši.

9.2. Pri poslovanju s potrošniki velja, da so cene, ki so navedene v ceniku družbe Enerkon, neto cene, katerim je treba prišteti še davek na dodano vrednost, razen, če je v ceniku določeno drugače. Enerkon bo stranki pred sklenitvijo pogodbe oziroma preden bo ponudba za stranko postala zavezujoča, podala končno ceno, v katero bo vključen davek na dodano vrednost. Če končne cene zaradi narave blaga ali storitve ne bo mogoče izračunati vnaprej, bo družba Enerkon stranko seznanila z načinom izračuna končne cene. V primeru sklepanja pogodbe za nedoločen čas, bo končna cena, ki jo bo družba Enerkon podala stranki vsebovala skupne stroške za posamezno obračunsko obdobje.

9.3. Za naročila, katerih vrednost je nižja od 42 EUR neto, pri čemer neto vrednost pomeni vrednost brez DDV in z vsemi odštetimi rabati, ima Enerkon pravico zaračunati 10 EUR + 22% DDV pristojbine za obdelavo naročila.

9.4. Cene overovitev in kontrol točnosti so odvisne od cenika izvajalca tovrstnih storitev.

9.5. Enerkon in stranka se dogovorita, da ponudba velja 30 dni od izdaje, po preteku tega roka, pa se mora izdati nova ponudba oziroma mora družba Enerkon pisno izjaviti, da je prvotna ponudba še vedno v veljavi.

9.6. Stranka je družbi Enerkon dolžna povrniti vse stroške, ki ji nastanejo s časom na poti (poleg kilometrine), nabavo nadomestnih/rezervnih delov, čakanjem na začetek opravljanja servisa, če zamuda ni na strani serviserjev. Enerkon stroške obračuna po veljavnem ceniku. Stranka je družbi Enerkon dolžna povrniti tudi stroške kilometrine od sedeža družbe Enerkon do kraja opravljanja servisa, vključno z vsemi potmi, ki so potrebne za zagotovitev servisnih oz. nadomestnih/rezervnih delov in drugimi potmi, ki so potrebne za uspešno opravljanje servisnih storitev.

9.7. Enerkon ima pravico obračunavati vse stroške servisa po zvišani vrednosti skladno s cenikom v primerih, ko so dela opravljana izven delovnega časa ali če gre za nujne – urgentne storitve.

9.8. Enerkon in stranka se lahko dogovorita za pavšalno ceno stroškov servisa. V kolikor se ne dogovorita za pavšalno ceno, Enerkon vnaprej stranki izračuna predvideno ceno storitve. Če Enerkon zaradi specifike servisnih storitev ali blaga samega, stroškov ne more vnaprej oceniti, lahko stranki poda specifikacijo stroškov, ki so nesporni (npr. vrednost materiala in blaga), preostalega dela pa specificira po postavkah (npr. urna postavka za servisno uro).

9.9. Enerkon in stranka se lahko tudi dogovorita za najvišji možen znesek za opravljanje servisne storitve.

9.10. Dogovorjeni stroški za servis se lahko povečajo za 30 %, če se pri izvedbi del izkaže, da servisa ne bo mogoče opraviti za dogovorjeno ceno, če se izkaže, da bi bila za izvedbo servisa potrebna dodatna dela ali dodatni nadomestni/rezervni deli ali materiali.

9.11. Če stranka neutemeljeno odstopi od pogodbe, je dolžna družbi Enerkon poravnati vse do tedaj opravljene storitve, vključno s stroški za naročene in že nabavljene nadomestne/rezervne dele ali material. Enerkon sme od stranke zahtevati tudi povrnitev izgubljenega dohodka. V primeru, da stranka želi v servisne storitve vključiti blago, ki jih ni sama dobavila stranki, lahko Enerkon opravljanje servisnih storitev pogojuje z opravljanjem predhodnega preizkusa blaga. Strošek opravljanja preizkusa plača stranka.

9.12. V kolikor se po potrditvi naročila s strani družbe Enerkon cena predmeta pogodbe spremeni, velja dobavna cena, na dan potrditve naročila.

9.13. Enerkon si pridržuje pravico do spremembe cen izdelkov kadarkoli (brez predhodnega obvestila) in do korekcije cen, pri katerih je prišlo do nenamernih napak. Enerkon ne odgovarja za tiskarske napake v imenih in številkah, stranka pa je upravičena do odstopa od pogodbe, če tipkarske napake ni opazila kot take in so bistveno vplivale na ponudbo ali pogodbo. Stranka v tem  primeru, zaradi odstopa od pogodbe, nima pravice do kakršnekoli odškodnine ali povrnitve stroškov.

9.14. Cene veljajo v trenutku potrditve naročila. V primeru, da je podatek o ceni napačen ali se med obdelavo naročila, cene spremenijo, ima stranka pravico do odstopa od pogodbe. V primeru dostave izdelkov, je standardna embalaža vključena v ceno izdelka, dodatno transportno embalažo in stroške prevoza blaga pa Enerkon dodatno zaračuna po ceni, ki je določena v ceniku, ki jo dogovorita Enerkon in stranka. Cene ne vključujejo montaže izdelkov, programske opreme ali šolanja/izobraževanja stranke. Takšne storitve se dodatno zaračunajo.

9.15. Enerkon ima pravico od stranke zahtevati garancijo za plačilo predmeta pogodbe (menica, bančna garancija, garancija zavarovalnic, izvršnica in druge oblike zavarovanja). V primeru, ko plačilo predmeta pogodbe ni izvršeno v naprej (avans, predplačilo), ali je le-to plačano samo v delnem znesku se Enerkon zavezuje, da bo stranki izstavil račun v 8 dneh po prevzemu predmeta pogodbe, stranka pa bo račun poravnala skladno z dogovorjeno zapadlostjo dneh od prejema računa, razen če se Enerkon in stranka dogovorita drugače.

9.16. Plačilo je mogoče izvesti na poslovni račun družbe Enerkon, skladno s predpisi. V primeru, da je bil predmet pogodbe zaračunan dražje, kot je bilo dogovorjeno, ima stranka pravico da zahteva vrnitev presežka. V primeru zamude ima Enerkon pravico zaračunati zakonske zamudne obresti, ki jih mora stranka poravnati v 15 dneh od prejema obračuna zakonskih zamudnih obresti. Stranka nima pravice sklicevanja in ugovorov na morebitne spremenjene ali drugačne številke poslovnega računa družbe Enerkon, saj so ti podatki javno dostopni in jih lahko stranka kadarkoli preveri in ugotovi. Stranka ni dolžna preverjati številke poslovnega računa v primeru izdaje veljavnega predračuna (za čas veljavnosti) ali izrecnega navodila družbe Enerkon, kam naj se nakažejo sredstva za plačilo, ki ni starejše od 15 dni.

9.17. V primeru, da med družbo Enerkon in stranko obstaja obojestranski blagovni promet, pobot ni dovoljen, razen z izrecnim dovoljenjem družbe Enerkon.

9.18. Stranka se izrecno odpoveduje, da bi nasproti družbi Enerkon uveljavljala pobotanje ali pridržno pravico v zvezi s pravicami in obveznostmi iz naslova sklenjene pogodbe.

10. Garancija

10.1. Enerkon jamči, da je novo blago oz. nov material, ki je bilo servisirano tehnično brezhibno in varovano z garancijo zoper napake v materialu in/ali blagu, ki je bilo zamenjano. Garancija za novo ali zamenjano blago ali material časovno velja kot dogovorjeno v pogodbi ali sprejeti ponudbi, med družbo Enerkon in stranko.

10.2. Glede garancije se uporabljajo splošni prodajni pogoji družbe Enerkon, s katerimi stranka izrecno izjavlja, da jih pozna in v celoti sprejema in so objavljeni na www.enerkon.si.

11. Odgovornost za stvarne in pravne napake

11.1. Glede odgovornosti za stvarne in pravne napake se uporabljajo splošni prodajni pogoji družbe Enerkon, s katerimi stranka izrecno izjavlja, da jih pozna in v celoti sprejema in so objavljeni na www.enerkon.si.

12. Odškodninska odgovornost

12.1. Glede odškodninske odgovornosti se smiselno uporabljajo splošni prodajni pogoji družbe Enerkon, s katerimi stranka izrecno izjavlja, da jih pozna in v celoti sprejema in so objavljeni na www.enerkon.si.

13. Omejena odgovornost

13.1. Enerkon ne nosi odgovornosti za naključno poškodovanje ali uničenje blaga, ki je predmet servisiranja, niti v času opravljanja servisne storitve. V primeru transporta blaga, ki je predmet servisiranja, Enerkon ne nosi odgovornosti za morebitno škodo, poškodovanje ali uničenje, ki bi nastalo zaradi transporta. Vsak transport organizira stranka sama.

13.2. Enerkon in stranka se lahko dogovorita, da transport blaga prevzame Enerkon na stroške stranke. Enerkon ne nosi odgovornosti za poškodovanje ali uničenje blaga med transportom niti, če transport opravi z lastnimi prevoznimi sredstvi. Enerkon in stranka se lahko v pogodbi dogovorita za izjeme od teh določb.

13.3. Enerkon prevzame odgovornost za poškodovanje ali uničenje blaga šele, ko naprava prispe na sedež servisne službe. Blaga ali materiala, ki jo Enerkon prevzame z namenom opravljanja servisne storitve, ni dolžan zavarovati za primer potresa, požara, poplave ali drugih naravnih nesreč ali za primer kraje ali poškodovanja ali uničenja med skladiščenjem ali prevozom. Enerkon in stranka se lahko v pogodbi dogovorita, da Enerkon prevzame odgovornost za blago in material na strankine stroške.

13.4. Enerkon je dolžan servisno storitev opraviti kvalitetno in skladno z dogovorom. Enerkon nosi odgovornost za škodo, ki bi nastala zaradi pomanjkljive ali nepravilno opravljene storitve, če je bila storitev izvedena pomanjkljivo ali nepravilno zaradi okoliščin, ki bi jih servisni delavci lahko predvideli in se jim izognili. Stranka je dolžna pregledati napravo, ki je bila predmet opravljanja servisne storitve in ob pregledu uveljavljati morebitne napake ali pomanjkljivosti. Če stranka napake ali pomanjkljivosti na napravi ni mogla opaziti ob pregledu, je dolžna družbi Enerkon pisno sporočiti v 3 dneh odkar je izvedela za napako oz. pomanjkljivost. Če stranka družbe Enerkon ne obvesti pravočasno in pravilno, izgubi vsa upravičenja iz tega naslova.

13.5. Potrošnik lahko posreduje napako ali pomanjkljivost družbi Enerkon v roku 2 mesecev od dneva, ko je bila storitev opravljena. Potrošnik ima pravico napako ali pomanjkljivost podati tudi ustno, družba Enerkon pa je dolžna potrošniku izdati potrdilo o reklamaciji.

13.6. Enerkon se zaveže, da bo vse odkrite pomanjkljivosti in napake, o katerih je bilo pravilno in pravočasno obveščeno, odpravil na lastne stroške. V kolikor je bila servisna storitev opravljena pomanjkljivo, Enerkon nosi tudi stroške demontaže in ponovne montaže blaga. Družba Enerkon bo odpravila napake oz. pomanjkljivosti v roku 30 dni od dneva, ko je družba Enerkon ali pooblaščeni servis prejel zahtevo za odpravo napake. Če napaka ni odpravljena v danem roku, pa zato obstajajo tehtni razlogi, ima družba Enerkon pravico in dolžnost, da rok 30 dni podaljša na najkrajši možni čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšanega roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje bo družba Enerkon obvestila potrošnika pred potekom roka 30 dni. V kolikor družba Enerkon ne odpravi napak v 30 dneh, pri čemer potrošnika ne obvesti o podaljšanju roka in razlogih zanj, ima potrošnik pravico od družbe Enerkon zahtevati brezplačno zamenjavo blaga z novim enakim in brezhibnim blagom. V kolikor družba Enerkon ne odpravi napak v 30 dneh, pri čemer potrošnika obvesti o podaljšanju roka in razlogih zanj, pa niti v podaljšanem roku ne odpravi napak, ima potrošnik pravico od družbe Enerkon zahtevati brezplačno zamenjavo blaga z novim enakim in brezhibnim blagom. V kolikor družba Enerkon v roku 30 dni ali v podaljšanem roku (maksimalno 45 dni), o čemer poprej obvesti potrošnika, ne odpravi napak niti ne zamenja blaga z novim, ima potrošnik pravico, da zahteva vračilo celotne kupnine ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine, pri čemer je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo blago imelo, če bi bilo skladno. Ne glede na navedeno, lahko potrošnik zahteva vračilo plačane kupnine od družbe Enerkon (= t.i. pravica do zavrnitve), v kolikor se neskladnost pojavi v 30-ih dneh od dobave blaga, pri čemer mu, v kolikor se neskladnost pojavi v 30-ih dneh od dobave blaga in montaže, ni treba predhodno zahtevati odprave napake ali menjave. Velja zakonska domneva, da je neskladnost blaga obstajala že ob dobavi, v kolikor jo potrošnik izkazuje v 1 (enem) letu od nakupa.

13.7. Enerkon v nobenem primeru ne nosi odgovornosti za morebitne ugotovljene napake ali pomanjkljivosti, ki jih stranka ugotovi po preteku 3 mesecev od opravljene servisne storitve.

13.8. V primeru potrošnika pravice iz točke 13. 6. ugasnejo po poteku dveh let od dneva, ko je potrošnik zahteval brezplačno odpravo napak ali zamenjavo blaga z novim.

13.9. Glede preostale omejene odgovornosti družbe Enerkon se uporabljajo določila splošnih prodajnih pogojev družbe Enerkon, pri čemer stranka izrecno izjavlja, da jih pozna in v celoti sprejema in so objavljeni na www.enerkon.si.

14. Pogodbe, sklenjene na daljavo ali izven poslovnih prostorov družbe Enerkon

14.1 Družba Enerkon s strankami sklepa tudi pogodbe na daljavo ali izven poslovnih prostorov. Za pogodbe, ki so sklenjene na katerega od teh načinov, veljajo poleg ostalih še spodnja določila.

14.2 Pri pogodbi, sklenjeni na daljavo in pogodbi, sklenjeni izven poslovnih prostorov ima stranka pravico da družbo Enerkon v 14 dneh obvesti, da odstopa od pogodbe, brez da bi morala za to navesti razlog. Navedeni rok začne teči z dnem, ko stranka pridobi dejansko posest nad blagom. Če predmet pogodbe sestavlja več kosov blaga, začne navedeni rok teči z dnem, ko stranka pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga ali nad zadnjo pošiljko. Če je predmet pogodbe redna dostava blaga, začne navedeni rok teči z dnem, ko stranka prejme prvi kos blaga. Pri pogodbi, katere predmet je opravljanje storitev, začne navedeni odstopni rok teči z dnem sklenitve pogodbe. Prav tako začne odstopni rok teči z dnem sklenitve pogodbe, kadar gre za pogodbo o daljinskem ogrevanju ali pogodbo o digitalni vsebini, ki ni zapisana na otipljivem nosilcu. V primeru dvoma, ali je dobava vključene ali medsebojno povezane digitalne vsebine ali digitalne storitve del prodajne pogodbe, se šteje, da je digitalna vsebina ali digitalna storitev del prodajne pogodbe. Družba Enerkon dobavi digitalno vsebino ali digitalno storitev potrošniku po sklenitvi pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve brez nepotrebnega odlašanja, razen če sta se stranki dogovorili drugače. Šteje se, da je Enerkon izpolnil obveznost glede dobave digitalne vsebine ali digitalne storitve, ko:

– je digitalna vsebina ali primerna sredstva za dostop do digitalne vsebine ali prenašanje digitalne vsebine na voljo ali dostopno potrošniku oziroma fizični ali virtualni platformi, ki jo je za ta namen izbral potrošnik;

– je digitalna storitev dostopna potrošniku oziroma je dostopna fizični ali virtualni platformi, ki jo je za ta namen izbral potrošnik.

14.3 Stranka je dolžna družbo Enerkon o odstopu od pogodbe obvestiti pisno po navadni pošti ali elektronski pošti. Izjava o odstopu od pogodbe mora biti jasna in nedvoumna.

14.3 Stranka nima pravice do odstopa od pogodbe kadar gre za pogodbo:

– o opravljanju storitev in podjetje obveznosti iz pogodbe v celoti izpolni, če se je opravljanje storitev začelo na podlagi izrecnega predhodnega soglasja stranke in je stranka predhodno privolila v izgubo pravice do odstopa od pogodbe;

– o dobavi zapečatenih avido- ali videoposnetkov in računalniških programov, če je stranka po dostavi odprla varnostni pečat;

– o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;

– pri kateri stranka izrecno zahteva obisk družbe Enerkon na svojem domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja.

Stranka ima pravico do odstopa od pogodbe v primeru:

(1) Če Enerkon ne dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve v skladu s prejšnjim členom, potrošnik pozove Enerkon k dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve.

(2) Če Enerkon kljub pozivu potrošnika iz prejšnjega odstavka digitalne vsebine ali digitalne storitve ne dobavi brez nepotrebnega odlašanja ali v dodatnem roku, za katerega se izrecno dogovorita s potrošnikom, lahko potrošnik odstopi od pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena in prejšnji odstavek lahko potrošnik takoj odstopi od pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve, če:

– Enerkon izjavi ali je iz okoliščin očitno, da podjetje ne bo dobavilo digitalne vsebine ali digitalne storitve;

– se potrošnik in Enerkon dogovorita ali je iz okoliščin ob sklenitvi pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve očitno, da je v pogodbi o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve dogovorjen čas dobave bistven za potrošnika, Enerkon pa digitalne vsebine ali digitalne storitve ne dobavi do tega časa ali v tem času.

14.4 V primeru odstopa od pogodbe, stroški vračila blaga bremenijo stranko.

14.5. Določbe iz tega člena veljajo le pri poslovanju s potrošniki.

15. Odstop od pogodbe

15.1. V primeru kršitve posameznega ali več določil pogodbe ali teh splošnih pogojev ima družba Enerkon pravico takoj odstopiti od pogodbe brez posredovanja dodatnega roka za odpravo napak in odpovednega roka.

15.2. Prav tako ima Enerkon pravico odstopiti od pogodbe, v primeru, če stranka postane insolventna ali plačilno nesposobna, če ima blokirana sredstva na poslovnem računu več kot 15 dni, če je uveden ali zgolj predlagan postopek prisilne poravnave ali stečaja.

15.3. Določba 14.2. ne velja, kadar kot stranka pogodbe nastopa potrošnik.

15.4. Enerkon ima pravico do odstopa od pogodbe, če stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti, če družbi Enerkon daje neresnične podatke, ki otežujejo ali onemogočajo izpolnitev pogodbe, če je stranka zamudila prvotno pisno dogovorjeni rok za plačilo in če ne plača svojih obveznosti skladno s pogodbo in temi splošnimi pogoji.

15.5. Enerkon lahko od pogodbe odstopi tudi v primeru nastanka okoliščin, zaradi katerih je jasno, da stranka svojih pogodbenih obveznosti ne bo mogla izpolniti.

15.6. Stranka ima pravico do odstopa od pogodbe, če Enerkon namenoma ali iz hude malomarnosti povzroči nezmožnost izpolnitve pogodbe ali če Enerkon tudi v naknadno postavljenem roku ne izpolni svoje obveznosti

15.7. Potrošnik ima pravico do odstopa od pogodbe, če Enerkon namenoma ali iz malomarnosti povzroči nezmožnost izpolnitve pogodbe ali če Enerkon tudi v naknadno postavljenem roku ne izpolni svoje obveznosti

15.8. V primeru, da po sklenitvi pogodbe nastanejo okoliščine, zaradi katerih je izpolnitev pogodbenih obveznosti ene stranke močno otežena, onemogočena ali se zaradi njih ne da več doseči namena same pogodbe, sme stranka, kateri izpolnitev obveznosti je zaradi takšnih okoliščin spremenjena, zahtevati razvezo pogodbenega razmerja. Klavzule o spremenjenih okoliščinah ni mogoče uveljavljati, če je stranka vedela ali bi morala vedeti, da bo do teh okoliščin prišlo in bi se jim lahko pravočasno izognila. Klavzula prav tako ne velja za spremembo okoliščin, ki ni bistvena za izpolnitev obveznosti. Če do spremenjenih okoliščin pride po izteku roka za izpolnitev pogodbenih obveznosti, sklicevanje nanje ni mogoče. Stranki se lahko dogovorita, da se pogodbena določila spremenijo in se pogodba ne razveže. V primeru razvezane pogodbe, vsaka stranka vrne ali poravna vse prejete storitve.

16. Pritožbeni postopek

16.1. V primeru, da stranka ni zadovoljna z rešitvijo reklamacije, odgovorom na uveljavljanje pravic iz naslova garancije ali stvarne napake ali katerega drugega ugovora, ima možnost na družbo Enerkon nasloviti pritožbo.

16.2. Pritožba stranke mora biti pisna, poslana po navadni ali elektronski pošti. Pritožba mora vsebovati opis vseh dogodkov, ter opis rešitve, odgovora ali ravnanja zaposlenih družbe Enerkon, zaradi katerega je pritožba podana. Pritožba mora biti poslana najkasneje 14 dni po spornem dogodku.

16.3. Družba Enerkon bo pritožbo obravnavala v 30 dneh od prejema le-te. Pritožba bo obravnavana tako, da se bodo razjasnile vse okoliščine, po potrebi bodo svoje izjave podali tudi vključeni zaposleni družbe Enerkon.

16.4. Odgovorne osebe za reševanje pritožb so določene v internih aktih družbe Enerkon.

16.5. Po končanem postopku ugotavljanja okoliščin, bo odgovorna oseba stranko pisno obvestila o samem poteku pritožbenega postopka ter podala mnenje o upravičenosti pritožbe in morebitne predloge za razrešitev pritožbe. Odgovor na pritožbo predstavlja dokončno mnenje družbe Enerkon o pritožbi. Za vse nadaljnje postopke se uporabljajo določbe točke 18. teh splošnih pogojev.

16.6. Določbe iz te točke splošnih pogojev se uporabljajo zgolj pri poslovanju s potrošniki.

17. Poslovna skrivnost

17.1. Pogodbe, sklenjene med družbo Enerkon in stranko so poslovna skrivnost. Prav tako so poslovna skrivnost know how in vsi podatki, ki jih Enerkon posreduje stranki pred sklenitvijo pogodbe, kot so različni grafi, tabele, ceniki, poslovni/finančni podatki itd. Stranka se zavezuje ohranjati poslovne skrivnosti družbe Enerkon ves čas trajanja pogodbenega razmerja.

17.2. Podatke, katerih razkritje bi lahko močno škodilo družbi Enerkon, mora stranka kot poslovno skrivnost ohranjati še 5  let po preteku pogodbenega razmerja. V primeru kršenja poslovne skrivnosti je stranka odškodninsko in kazensko odgovorna. Pogodbeni stranki se lahko v pogodbi dogovorita za izjeme od teh določb.

18. Uporaba prava in reševanje sporov

18.1. Ti pogoji so sestavni del vsake pogodbe, sklenjene z družbo Enerkon, tudi če se pogodba na njih izrecno ne sklicuje in je stranka z njimi seznanjena na kakršenkoli način.

18.2. Določba 18.1. za potrošnike velja zgolj, če se pogodba na njih izrecno sklicuje.

18.3. V primeru, da pogodba ne ureja posameznega razmerja ali področja, se uporabljajo ti pogoji. V primeru, da pogodba med strankama določeno razmerje ureja drugače kot ti pogoji, veljajo določila pogodbe.

18.4 Ti splošni pogoji so sestavni del študije, ki je bila opravljena s strani Odvetniške pisarne Petek, d.o.o., Dunajska 51, Ljubljana za družbo Enerkon in so avtorsko delo ter predmet avtorske zaščite. Prepovedana je vsakršna zloraba, uporaba, kopiranje, reprodukcija, ali kakršnokoli druga uporaba/zloraba predmetnih splošnih pogojev za komercialne ali nekomercialne namene. Za kršitev avtorskih pravic imata tako družba Enerkon kot Odvetniška pisarna Petek, d.o.o. pravico uveljavljati vse pravice zaščite avtorskega dela pod civilno in kazensko odgovornostjo. Kršitev avtorskih pravic predstavlja kaznivo dejanje po 147. in 148. členu KZ-1 in odškodninsko odgovornost najmanj v višini običajnega avtorskega honorarja povišanega za 200 % skladno s 168. členom ZASP. V kolikor je škoda višja od ugotovljenega zneska, se presežek lahko dodatno uveljavlja.

18.5 Za razlago teh prodajnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med družbo Enerkon in stranko, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta vse spore reševati na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma, pa je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji po sedežu družbe Enerkon.

18.6 Ti splošni pogoji veljajo od 4. 11. 2016 do spremembe. Sprememba splošnih pogojev, upoštevajoč ZVPot-1, učinkuje od 26. 1. 2023 dalje.

Poslovna cona Žeje pri Komendi, 26. 1. 2023
Enerkon d.o.o.