SPLOŠNI VZDRŽEVALNI POGOJI POSLOVANJA ZA LICENCIRANI PROGRAMSKI PAKET

1. Uvod

1.1 Predmetni splošni vzdrževalni pogoji poslovanja za programske pakete (v nadaljevanju splošni vzdrževalni pogoji) družbe Enerkon d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod javorji 4, Komenda (v nadaljevanju Enerkon) so sestavni del pogodb o uporabi in vzdrževanju programskih paketov ali drugih pogodb povezanih z uporabo in vzdrževanjem programske opreme (v nadaljevanju pogodba), sklenjenih med družbo Enerkon in uporabnikom programske opreme (v nadaljevanju stranko).

1.2 Ti splošni vzdrževalni pogoji so prevladujoči in v celoti nadomestijo drugačne ali nasprotujoče si kakršnekoli splošne pogoje stranke ali kakršnegakoli dokumenta, izdanega s strani stranke, s katerim Enerkon izrecno ne soglaša.

1.3 Ti splošni vzdrževalni pogoji predstavljajo pogodbo oz. sestavni del pogodb (dogovorov), sklenjenih med stranko in družbo Enerkon in se nanašajo na vsako naročilo stranke povezano z uporabo in vzdrževanjem programskih paketov. S podpisom pogodbe ali drugačnim vstopom v pravno poslovno razmerje z družbo Enerkon stranka v celoti soglaša in se strinja s predmetnimi splošnimi vzdrževalnimi pogoji. Prav tako stranka izrecno priznava, da se za vsa pravna razmerja uporabljajo izključno pogodba in predmetni splošni vzdrževalni pogoji ali drugi splošni pogoji družbe Enerkon.

1.4 Ti splošni vzdrževalni pogoji so objavljeni na spletni stani www.enerkon.si prav tako pa dostopni na sedežu družbe Enerkon, s čimer se šteje, da je stranka v celoti z njimi seznanjena.

1.5 Enerkon se zavezuje, da bo zadnja sprememba splošnih vzdrževalnih pogojev objavljena na straniwww.enerkon.si z datumom njene uveljavitve oz. spremembe (čistopis) in da bodo stranke oz. njihovi pravni zastopniki na primeren način obveščene o vsakršni spremembi splošnih vzdrževalnih pogojev (po elektronski ali navadni pošti, telefonsko ali na drug način). Z objavo sprememb splošnih vzdrževalnih pogojev na strani www.enerkon.si in prejemom obvestila o spremembi ter nadaljnjo uporabo storitev družbe Enerkon se stranka strinja in soglaša, da je s tem sprejela spremenjene splošne vzdrževalne pogoje, tudi če ni eksplicitno seznanjena z njimi s strani družbe Enerkon.

1.6 V primeru, da stranka ne soglaša s spremembo splošnih vzdrževalnih pogojev, je dolžna, v 8 dneh po prejemu obvestila o spremembi, o tem obvestiti Enerkon s pisno izjavo. Če stranka v navedenem roku ne sporoči, da ne soglaša s spremembo splošnih vzdrževalnih pogojev, se šteje, da s spremembo soglaša. V primeru, da stranka zavrne soglasje k takim spremembam, še naprej veljajo splošni vzdrževalni pogoji, ki so veljali na dan sklenitve pogodbe, hkrati ima Enerkon, v tem primeru (kadarkoli), pravico da odstopi od pogodbe.

1.7. Pogodbeni stranki soglašata, da ti splošni vzdrževalni pogoji nikakor in v nobenem primeru ne predstavljajo prenos lastninskih ali programskih pravic ali prenos licence, avtorske ali sorodnih pravic ali kakršnih koli drugih pravic ter da se za vse razmerja glede vzdrževanja in uporabe licence, uporabljajo Splošni licenčni pogoji poslovanja objavljeni na www.enerkon.si.

1.8. Pogodbeni stranki soglašata, da so Splošni licenčni pogoji sestavni del pogodb, ki se sklenejo glede teh splošnih vzdrževalnih pogojev in stranka izrecno izjavlja, da sprejema tudi Splošne licenčne pogoje, ki so objavljeni na www.enerkon.si.

1.9 V primeru, da bi bila posamezna določba v pogodbi ali splošnih vzdrževalnih pogojih neveljavna ali neizvedljiva ali če bi nastala pravna praznina, to ne vpliva na ostala določila v pogodbi ali splošnih vzdrževalnih pogojih pri čemer sta pogodbeni stranki soglasni, da se namesto neveljavne ali neizvedljive ali neobstoječe določbe, uporablja določba, ki je najbližja namenu ali cilju pogodbe.

1.10 V primeru, da so ti splošni vzdrževalni pogoji v nasprotju (konfliktu) z drugimi splošnimi pogoji družbe Enerkon ali pravili, se uporabi tista določba splošnih pogojev, ki je specialnejša v konkretnem primeru (lex specialis).

1.11 Enerkon in stranka lahko v pogodbi izključita uporabo posameznih določil splošnih vzdrževalnih pogojev in v tem primeru veljajo dogovorjena določila v pogodbi, v nasprotnem primeru pa veljajo predmetni splošni vzdrževalni pogoji.

 2. Splošne določbe

2.1 Stranka je dolžna obvestiti Enerkon o vseh podatkih in dejstvih, ki so pomembni za vzpostavitev in nadaljevanje pravno poslovnega odnosa, pri čemer so zlasti pomembni podatki o spremembi prebivališča ali sedeža stranke, spremembi lastniške strukture stranke, spremembi pravnoorganizacijske oblike stranke, nastop stanja, ki kaže na insolventnost (plačilno nesposobnost) stranke, ne glede na to, ali so podani zakonski pogoji za uvedbo stečaja ali prisilne poravnave in drugi podatki, dogodki in stanja, ki lahko vplivajo na pravno poslovno razmerje med družbo Enerkon in stranko.

2.2 Enerkon si pridržuje pravico, da zahteva od stranke dokazilo o njenem premoženjskem stanju. Stranka izrecno soglaša, da bo na zahtevo družbe Enerkon, brez odlašanja predložila podatke o svojem premoženjskem stanju, lastniški strukturi, pravno organizacijskem statusu, predložila morebitna jamstva, ki so določena s pogodbo, ponudbo ali temi splošnimi vzdrževalnimi pogoji. Če tega stranka ne stori, slednja izrecno dovoljuje, da Enerkon pridobi te podatke pri osebah, ki s temi podatki razpolagajo. Prav tako stranka pooblašča osebe, pri katerih so ti podatki, da omogočijo družbi dostop in vpogled v te podatke ter se zato izrecno odpoveduje tajnosti in varovanju teh podatkov proti družbi Enerkon ter od nje pooblaščenim osebam. Enerkon se zavezuje, da bo te podatke uporabil zgolj v te namene pridobivanja podatkov za sklenitev pogodbe in jih ne bo kakorkoli zlorabil. V primeru, da Enerkon ne pridobi ustreznih podatkov ali jih stranka ne predloži, Enerkon ni dolžan skleniti pogodbe oziroma vstopiti v pravno poslovno razmerje s stranko.

2.4 Če v pogodbi med družbo Enerkon in stranko ni dogovorjeno drugače, si Enerkon pridružuje lastninsko, avtorsko ter sorodne pravice, do katerihkoli in vseh dokumentov, vključno z (a ne neomejeno na) programsko dokumentacijo (seznam nalog, opis programov..) in uporabniško dokumentacijo (navodila in priročnik za uporabo), ki so potrebni ali zagotovljeni v zvezi s sklenitvijo in ali izvrševanjem pogodbe.

3. Uporaba pojmov

3.1 Predmet pogodbe je vzdrževanje licence programskega paketa ali licenc programske opreme (v nadaljevanju: programski paket), ki je dogovorjena v pogodbi med družbo Enerkon in stranko.

3.2 Programski paket sestavlja:

–  skupek datotek, ki vsebuje:

 • programsko kodo v izvorni, prevedeni ali izvajalni obliki,
 • morebitne podatke namenjene delovanju ali ponazoritvi delovanja programa,

–  morebitni medij, ki nosi datoteke,

–  dokumentacijo:   tiskano, elektronsko ali on-line.

3.3 Pogodbeni stranki soglašata, da je predmet te pogodbe vzdrževanje programskega paketa iz točke 3.1. in 3.2, druga dela, popravila, izboljšave, zahteve, napake na programskem paketu pa predmet posebne pogodbe ali aneksa k pogodbi (npr. odprava napak pripadajoče programske in strojne opreme, izguba podatkov, delovanje višje sile, virusov, nepooblaščenih sistemskih posegov ipd.).

4. Cene in plačilni pogoji

4.1 Enerkon in stranka se dogovorita za ceno storitve skladno s cenikom družbe Enerkon ali skladno s pogodbeno dogovorjeno ceno. Za vse cene, kjer ni dogovorjeno ali je upoštevan davek na dodano vrednost ali ne, se šteje da so neto cene, torej brez davka na dodano vrednost. V kolikor je v pogodbi, ponudbi ali ceniku navedena neto cena (brez upoštevanja davka na dodano vrednost), se šteje, da je tej ceni potrebno prišteti še davek na dodano vrednost, sicer pa ne. V primeru davčne prevalitve davka na dodano vrednost na stranko, ki je davčni zavezanec, se davek na dodano vrednost ne obračuna/zaračuna. Cene v ceniku veljajo FCO Enerkon. Prevoznina, zavarovanje in morebitni špedicijski stroški od skladišča Enerkon gredo v breme naročnika. Enerkon ima kadarkoli pravico enostransko spremeniti višino cene vzdrževanja. O spremembi cene mora obvestiti stranko vsaj 8 dni prej. Stranka ima v tem primeru pravico odstopiti od pogodbe skladno z odpovednim rokom določenim v pogodbi ali teh splošnih vzdrževalnih pogojih.

4.2 Enerkon ima pravico od stranke zahtevati garancijo za plačilo predmeta pogodbe (menica, izvršnica, garancija banke ali zavarovalnice in druge oblike zavarovanja). V primeru, ko plačilo predmeta pogodbe ni izvršeno v naprej (avans, predplačilo), ali je le-to plačano samo v delnem znesku se Enerkon zavezuje, da bo stranki izstavil račun v 8 dneh po prevzemu predmeta pogodbe, stranka pa bo račun poravnala skladno z dogovorjeno zapadlostjo dneh od prejema računa, razen če se Enerkon in stranka dogovorita drugače.

4.3 Vsako reklamacijo, ki je dana s strani stranke, za katero se ugotovi, da ni bila upravičena oz. utemeljena Enerkon zaračuna po veljavnem ceniku družbe Enerkon, ki je priloga pogodbe. Reklamacijo stranka posreduje na reklamacije@enerkon.si ali po navadni pošti.

4.4 V primeru, da med družbo Enerkon in stranko obstaja obojestranski blagovni promet, pobot ni dovoljen, razen z izrecnim dovoljenjem družbe Enerkon.

4.5 Stranka se izrecno odpoveduje, da bi nasproti družbi Enerkon uveljavljala pobotanje ali pridržno pravico v zvezi s pravicami in obveznostmi iz naslova sklenjene pogodbe.

5. Pravice in dolžnosti Enerkona in stranke

5.1 Stranka mora (obveznosti):

 • Enerkon obvestiti o nameravanih spremembah konfiguracije strojne opreme (hardware), operacijskega sistema ali drugih bistvenih pogojev za uspešno funkcioniranje programskega paketa vsaj 15 dni pred nastopom omenjenih sprememb in/ali pogojev,
 • Enerkon obvestiti o morebitnih napakah programskega paketa najkasneje v roku 8 dni, ko je napako odkril,
 • Enerkon obvestiti o napaki, iz prejšnje alineje tega člena, po elektronski pošti, faxu, dopisu, pri čemer se šteje, da je Enerkon seznanjen, ko je pisno obvestil stranko o obvestilu napake, ali če je pošiljka priporočena, z datumom prejema družbe Enerkon,
 • pri prijavi napake družbi Enerkon opisati ponovljiv postopek, pri katerem pride do napake oziroma se le-ta pokaže, navesti morebitna sporočila, ki jih javlja program ter ime osebe, ki napako prijavlja,
 • po potrebi posredovati družbi Enerkon dodatne podatke, ki so potrebne za odpravo napake,
 • po potrebi družbi Enerkon zagotoviti osebo, ki je napako prijavila oz. se napaka odpravlja na njeni enoti, da sodeluje in pomaga pri odpravi napake, zlasti glede prikazovanja napake in težav.

5.2 Kakršnekoli spremembe strojne ali programske opreme na računalnikih in terminalih stranke, kjer se nahaja programski paket družbe Enerkon morajo biti storjene s soglasjem družbe Enerkon, sicer le-ta ne odgovarja za pravilno delovanje programskega paketa.

5.3. V primeru, da stranka ne nudi potrebne podpore pri rešitvi napake iz točke 5.1, se čas odprave napake podaljša za toliko časa, dokler Enerkon ne dobi ustreznih podatkov za odpravo napake.

 

5.4  Obveznosti družbe Enerkon:

 • Enerkon je zavezan vzdrževati program tako, da bo odpravljal vse napake, ki so predmet pogodbe,
 • Enerkon se zavezuje, da bo čas odziva na napako največ 3 delovne dni pod pogojem, da je napaka programa javljena do 12.00 ure, sicer se začetek teka odzivnega dne prestavi na naslednji delovni dan. Pogodbeni stranki soglašata, da je čas odziva čas, ki preteče od potrditve družbe Enerkon o prejemu obvestila o napaki programa do trenutka, ko Enerkon ali od njega pooblaščena oseba začne z odpravo napake pri uporabniku,
 • Enerkon se obvezuje napako odpraviti v 4-ih delovnih dneh od začetka odprave napake, razen v primeru povečanega obsega dela na strani družbe Enerkon, ki zaradi njegove narave ne omogoča nadgradenj in posegov v programski paket. O podaljšanju roka mora Enerkon obvestiti stranko.

5.5. Enerkon bo vzdrževanje programskega paketa opravljal v rednem delovnem času, torej od ponedeljka do petka med 8:00 in 15:00 uro. Morebitna nujna opravila izven delovnega časa se izvajajo v skladu z možnostmi ponudnika in se obračunajo dodatno po ceniku ponudnika.

5.6 Enerkon ima izključno pravico do reproduciranja sestavnih delov ali celotnega programskega paketa, ki je predmet vzdrževanja, ne glede na čas trajanja, sredstvo ali obliko. Enako je, če je za nalaganje, prikazovanje, izvajanje, prenašanje ali shranjevanje računalniškega programa potrebno njegovo reproduciranje. Za reproduciranje se šteje tudi  shranitev v računalniškem spominu.

5.7 Enerkon ima pravico do prevoda, prilagoditve, priredbe ali kakšne drugačne predelave programskega paketa ter reproduciranja rezultatov teh predelav, vendar brez poseganja v pravice tistega, ki je predelave opravil.

5.8 Stranka je dolžna Enerkon obveščati o kakršnih koli težavah ali napakah, ki nastanejo na licenčni programski opremi družbe Enerkon.

6. Uporaba splošnih prodajnih in splošnih servisnih pogojev družbe Enerkon

6.1 Glede garancije, omejitve odgovornosti, stvarnih in pravnih napak, dobave, prevzema in popravil blaga, odškodninske odgovornosti ter drugih podrobnosti, ki niso urejeni s pogodbo ali temi splošnimi vzdrževalnimi pogoji, se uporabljajo Splošni servisni in Splošni prodajni pogoji družbe Enerkon, ki so objavljeni na www.enerkon.si. Stranka s podpisom pogodbe izrecno izjavlja in soglaša, da je seznanjena in v celoti sprejema splošne servisne in splošne prodajne pogoje družbe Enerkon.

 7. Veljavnost in prenehanje pogodbe

7.1 Pogodba je sklenjena za določen čas 5 let, z avtomatičnim podaljšanjem, vendar le v primeru, ko uporabnik ali ponudnik ne odpovesta pogodbe vsaj 6 mesecev pred iztekom 5 letnega obdobja. Pogodbeni stranki lahko dogovorita drugačno veljavnost v pogodbi, v nasprotnem primeru velja ta določba.

7.2 Ob prenehanju/razvezi pogodbe (ne glede na razlog ali način prenehanja) ne prenehajo veljati določbe o zaupnosti in varovanju poslovnih skrivnosti.

7.3 V primeru kršitve posameznega ali več določil pogodbe ali teh splošnih vzdrževalnih pogojev ima družba Enerkon pravico takoj odstopiti od pogodbe brez posredovanja dodatnega roka za odpravo napak in odpovednega roka.

7.4 Prav tako ima Enerkon pravico odstopiti od pogodbe, v primeru, če stranka postane insolventna ali plačilno nesposobna, če ima blokirana sredstva na poslovnem računu več kot 15 dni, če je uveden ali zgolj predlagan postopek prisilne poravnave ali stečaja.

7.5 Enerkon ima pravico do odstopa od pogodbe, če stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti, če družbi Enerkon daje neresnične podatke, ki otežujejo ali onemogočajo izpolnitev pogodbe, če je stranka zamudila prvotno pisno dogovorjeni rok za plačilo in če ne plača svojih obveznosti skladno s pogodbo in temi splošnimi vzdrževalnimi pogoji.

7.6 Enerkon lahko od pogodbe odstopi tudi v primeru nastanka okoliščin, zaradi katerih je jasno, da stranka svojih pogodbenih obveznosti ne bo mogla izpolniti.

7.7 Stranka ima pravico do odstopa od pogodbe, če Enerkon namenoma ali iz hude malomarnosti povzroči nezmožnost izpolnitve pogodbe ali če Enerkon tudi v naknadno postavljenem roku ne izpolni svoje obveznosti.

7.8 Ob prenehanju/razvezi pogodbe takoj prenehajo veljati pravice stranke do uporabe in koriščenja licence. Stranka mora nemudoma vrniti, izbrisati vso licenčno programsko opremo oz. storiti drugo dejanje po izrecnih navodilih družbe Enerkon. Stranka mora prav tako družbi Enerkon vrniti vse nosilce (originale in kopije) na katerih je shranjena programska oprema, ki je predmet licence.

 8. Poslovna skrivnost

8.1 Kot poslovna skrivnost se štejejo vsi programi, reden potek dela, ideje, enačbe, postopki, tehnike, dizajni, logotipi, priporniki z navodili, brošure, tiskano gradivo,  imena pod katerimi Enerkon posluje, blagovne znamke, poslovne skrivnosti in avtorske pravice, ki so uporabljeni, ustvarjeni, razviti, avtorsko zaščiteni ali registrirani s strani družbe Enerkon, lastniški in v izključni lasti družbe Enerkon. Pod nobenim pogojem in v nobenem primeru stranka oziroma tretja oseba ne more postati ali ostati imetnik ali lastnik teh pravic.

8.2 Pogodbe, sklenjene med družbo Enerkon in stranko so poslovna skrivnost. Prav tako so poslovna skrivnost know how in vsi podatki iz prejšnje točke, ki jih Enerkon posreduje stranki pred ali ob sklenitvi pogodbe. Stranka se zavezuje ohranjati poslovne skrivnosti družbe Enerkon ves čas trajanja pogodbenega razmerja in tudi po njenem poteku.

8.3 Podatke, povezane z vzdrževanjem in licenco mora stranka kot poslovno skrivnost ohranjati tudi po preteku pogodbenega razmerja. V primeru kršenja poslovne skrivnosti je stranka odškodninsko in kazensko odgovorna. Pogodbeni stranki se lahko v pogodbi dogovorita za izjeme od teh določb.

8.4 Stranka se izrecno zavezuje, da ne bo posredovala kakršnihkoli podatkov o vzdrževanju programskih paketov in licenci tretjim pravnim ali fizičnim osebam, ki niso v pogodbenem razmerju z družbo Enerkon.

 9. Pogodbena kazen in odškodninska odgovornost

9.1 Enerkon in stranka se izrecno dogovorita, da je za kršitve določb 7.8, 8.3 in 8.4 teh splošnih vzdrževalnih pogojev stranka dolžna plačati pogodbeno kazen, za vsako kršitev, v višini 50.000,00 EUR.

9.2 Enerkon in stranka soglašata, da se morebitni presežek škode, nad pogodbeno kaznijo ločeno uveljavlja in odškodninska odgovornost stranke ni v nobenem primeru kakorkoli omejena.

9.3 Enerkon ne bo v nobenem primeru odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo v zvezi s prihodki, z dobičkom in dobrim imenom ali drugo posebno, naključno, posredno ali posledično ali kakršnokoli drugo obliko škode, ki bi nastala zaradi delovanja ali ne delovanja gonilnika, kot sledi iz določil in pogojev te pogodbe. Prav tako Enerkon ni odgovoren za opremo, delovanje, uporabo ali izgubo licenčne programske opreme, ki so bili stranki dostavljeni, kar vključuje kakršne koli motnje v poslovanju. To velja tudi, če je bil Enerkon obveščen o možnosti take škode.

9.4 Odgovornost družbe Enerkon za škodo povzročeno stranki ne sme/more presegati cene vzdrževanja, ki je bila plačana družbi Enerkon za programski paket vzdrževanja v 3 letnem obdobju.

9.5 V nobenem primeru Enerkon ne odgovarja za škodo zaradi razlogov na strani stranke, zaradi nepravilne uporabe licenčne programske opreme, naključnih poškodb ipd.

 10. Uporaba prava in reševanje sporov

10.1 Ti pogoji so sestavni del vsake pogodbe, sklenjene z družbo Enerkon, tudi če se pogodba na njih izrecno ne sklicuje in je stranka z njimi seznanjena na kakršenkoli način.

10.2 V primeru, da pogodba ne ureja posameznega razmerja ali področja, se uporabljajo ti pogoji. V primeru, da pogodba med stranko in družbo Enerkon določeno razmerje ureja drugače kot ti pogoji, veljajo določila pogodbe.

10.3 Za razlago teh prodajnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med družbo Enerkon in stranko, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta vse spore reševati na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma, pa je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji po sedežu družbe Enerkon.

10.4 Ti splošni vzdrževalni pogoji veljajo od 1. 6. 2014 do spremembe.

Poslovna cona Žeje pri Komendi, 1. 6. 2014

Enerkon d.o.o.